ZŠ Praha - Koloděje

INFORMACE K ZÁPISU DO 1. TŘÍDY

Zápis do 1. třídy ZŠ a MŠ Koloděje

 

            POVINNÁ ŠKOLNÍ DOCHÁZKA

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení.  Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

 

ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

 Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

 

KRITÉRIA

  • děti po odkladu PŠD s trvalým pobytem ve spádovém obvodu školy – 25 bodů

 

  • děti s trvalým pobytem ve spádovém obvodu školy, jdoucí poprvé k zápisu – 20 bodů

 

  • děti po odkladu PŠD nemající trvalý pobyt ve spádovém obvodu školy – 15 bodů

 

  • děti nemající trvalý pobyt ve spádovém obvodu školy – 10 bodů

 

 

  • V případě, že se dostaví větší počet uchazečů s trvalým bydlištěm ve spádovém obvodu školy, než je nabízená kapacita míst v první třídě, bude o přijetí dětí rozhodovat losování. Do losování budou zařazeny všechny přihlášené děti s trvalým bydlištěm ve spádovém obvodu školy, s výjimkou dětí, kteří nastupují po uděleném odkladu. Losování proběhne za přítomnosti právního zástupce, zástupce školské rady, školské komise, zástupce zřizovatele školy a příslušníka městské policie.

 

 

 

V Praze, 31. ledna 2017

 

                                                                       Mgr. Zdeněk Dolanský

                                                                          ředitel školy

Zpět