ZŠ Praha - Koloděje

INFORMACE K ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

platná od 1. ledna 2017

 

            Ředitel ZŠ a MŠ Koloděje, stanovil následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování, na základě ustanovení § 165, odst. 2, písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 131/2000 Sb., o hl. městě Praze, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu. Kritéria jsou stanovena tak, aby korespondovala s kritérii všech mateřských škol na Praze 21.

 

I.                   Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let.  Zapsáno může být dítě způsobilé ke vzdělávání dle Rámcového vzdělávacího programu předškolního vzdělávání.

 

II.         Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné – viz. §34, zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších novelizací.  Dítěti bude 5 let nejpozději k 31. 8. 2017, včetně a má místo trvalého pobytu v příslušném školském obvodu.

 

III.        Do mateřské školy se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku, pokud mají místo trvalého pobytu v příslušném školském obvodu – viz. § 34, zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších novelizací      Dítěti budou 4 roky nejpozději 31. 8. 2017, včetně.    

 

 

IV.        Mateřská škola Koloděje se naplňuje maximálně do kapacity 48 dětí. Děti se přijímají na místa uvolněná po dětech, která nastupují k plnění povinné školní docházky.

 

Kritéria:

I.             Dítě odpovídající bodu II – předškoláci                                                                              15 bodů

II.             Dítě odpovídající bodu III – čtyřletí                                                                                      10 bodů

III.            Dítě neodpovídající bodům II + III s trvalým pobytem v Kolodějích                                   5 bodů

IV.            Dítě je přihlášeno k celodenní a celoměsíční docházce                                                      3 body

V.             Dítě s trvalým pobytem mimo Koloděje                                                                                1 bod

                                                                                                                                                                                   Poučení:

    Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitel školy z kritérií, uvedených výše. Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením. V případě rovnosti bodů rozhoduje o přijetí věk dítěte, starší děti mají přednost. V případě rovnosti data narození rozhoduje pořadí při zápisu. Dřívější má přednost.

.               V souladu s §183, odst. 2 Školského zákona budou dětem u zápisu rozdána registrační čísla. Seznam přijatých a nepřijatých dětí bude zveřejněn pouze soupiskou těchto přidělených čísel. I když u přijatých uchazečů je bráno (dle Školského zákona) za závazné rozhodnutí o přijetí pouze vyvěšení na veřejném místě – např. nástěnka MŠ, my budeme nadále vystavovat i písemná rozhodnutí o přijetí. U nepřijatých zájemců je písemné rozhodnutí automatické.

 

 

                                                                                                                     Mgr Zdeněk Dolanský

ředitel školy

V případě prokázání nepravdivých údajů, bude dítěti ihned zrušeno přijetí do MŠ!!!

Pro rozhodování o přijetí do MŠ platí údaje platné v době podání žádosti.

V případě odhlášení se již přijatého dítěte, bude nové dítě přijato z řad náhradníků, kteří z kapacitních důvodů nebyli přijati do školky, opět na základě údajů platných v době podání žádosti.

Zpět