ZŠ Praha - Koloděje

Pár zamyšlení nad kritérii pro přijetí žáků do 1. tříd

Každý, kdo má děti ví, že zápisy do prvních tříd probíhaly vždy na přelomu ledna a února. Každý pedagog ví, že od zápisu do nástupu do první třídy proběhne sedm měsíců, za které se dítě výrazně změní – dozraje. Udělení odkladu povinné školní docházky dítěti, které se neprojevovalo jednoznačně, se v některých případech stávalo profesionální sázkou do loterie. Proto kvitujeme s povděkem, že zápisy naše ministerstvo posunulo do dubna. Bohužel rodiče často neakceptují profesionální rady pedagogů z mateřské školy, ani varování paní učitelek u zápisu, a nechtějí si přiznat, že jejich dítě je nezralé a potřebovalo by odklad povinné školní docházky. Rodičům totiž chybí možnost srovnání práce jejich dítěte ve třídním kolektivu, nechtějí vidět sociální nevyzrálost svého dítěte. S omluvami toto přiznávají až koncem druhého ročníku, kdy je zaostávání ve výuce či nezralost ve srovnání s ostatními dětmi ve třídě, velmi markantní. Toto pak musí řešit škola pomocí různých výukových či výchovných úlev, individuálních plánů či sháněním asistentů pedagogů. Samotnému dítěti je pak nepříjemné, že se vyčleňuje z kolektivu vrstevníků díky těmto úlevám. Přitom vše by se vyřešilo správným rozhodnutím před zápisem do první třídy. Maminky, tatínkové, dejte na doporučení paní učitelek. Vy máte ve svých rukách štěstí svého dítěte…

Noční můrou ředitelů škol se stávají kritéria, dle kterých jsou žáci přijímáni do prvních tříd.  V letech minulých jsem se snažil zohlednit různé faktory. Snažil jsem se maximálně akceptovat potřeby rodičů, např. délkou pobytu rodiny v obci či zaměstnaností rodičů. Zásahem ombudsmanů se všechna tato kritéria jevila jako diskriminační. Z mnoha bodů nám tak vloni zůstalo kritérium trvalého pobytu v Kolodějích, zohlednění sourozenců ve škole či školce a pořadí, ve kterém se zájemci hlásili. Letos vydalo MŠMT další doporučení, ve kterém jako diskriminační chápe i pořadí, ve kterém jsou žádosti přijaty i kritérium sourozence ve škole. Ano, jde o doporučení, proto bych nemusel tento materiál akceptovat, ale v případě odvolání se rodičů, proti nepřijetí dítěte do školy, bychom jako škola prohráli. Magistrát by dal za pravdu rodičům, že jsme postupovali dle diskriminačních kritérií. Co teď?

Po přečtení si tohoto materiálu jsem sedl a napsal dopis paní ombudsmance Šabatové, školskému ombudsmanovi a náměstkovi ministryně školství.  Kritéria dle školského zákona stanovuje pouze ředitel školy. Pokud mám takto svázané ruce, jaká kritéria jsou tedy dle nich nediskriminační?  Všechny tři odpovědi byly jako přes kopírák. K situaci, že se do naší školy některé děti z kapacitních důvodů nedostanou, nemůže nastat, protože zřizovatel má z novely školského zákona za povinnost zřídit dostatek učeben pro všechny děti. Odpovědi jsou ale úřednické, komentují stávající legislativu. Problém je však jinde. Pokud se do třídy fyzicky vejde 22 dětí a k zápisu se dostaví dvacet osm dětí, nepomůže nám, ani kdyby zřizovatel vykouzlil další učebnu. Tento počet žáků na dvě třídy nerozdělím. A jsme u jádra problému. Dle jakých kritérií stanovím, kterých šest dětí nepřijmu?

Jediný způsob, který radí paní ombudsmanka Šabatová a jednoznačně doporučuje ministerstvo školství, je losování. Chtělo by se parafrázovat hlášku z nejúspěšnější české komedie: „Losovat o svoje vlastní děti, nikdy…“ Toto řešení je však tak nepříjemné pro rodiče, že humor není na místě. Je přece asociální, když např. z přihlášených dvojčat se jedno do školy dostane a druhému los vystaví stop. Mladší sourozenec bude navštěvovat naši mateřskou školku a starší bráška nebude do školy přijat. Budou rodiče vozit každé dítě jinam či budou zoufale hledat umístění i pro mladší v blízkosti školy, kam bude předškolák přijat? Jak by asi reagovali rodiče, kteří jsou starousedlíci v obci, a jejich dítě nebude vylosováno a místo něj bude přijato dítě, jehož rodiče se nastěhovali těsně před zápisem či v případě horším si účelově zařídili trvalý pobyt v Kolodějích?

Z výše uvedeného možná lépe pochopíte důvody, které mne vedly ke stanovení kritérií pro letošní školní rok, viz. dále. Jediní, kdo tedy mají přijetí do první třídy jasné, jsou rodiče kolodějských dětí, kterým byl u minulého zápisu přiznán odklad povinné školní docházky. 

Zpět