ZŠ Praha - Koloděje

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY 2018

 

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2018 /2019

1. TERMÍN:  

 • Den:   9. dubna 2018
 • Čas:   15:00 – 17:30 hodin
 • Místo: učebny ZŠ Koloděje

2. Zápis je určen pro:

 •  děti narozené od 1. září 2011 do 31. 8. 2012,
 •  i  pro děti s odkladem povinné školní docházky z loňského školního  roku.
 • Pokud je dítě přiměřeně duševně a tělesně vyspělé, může být přijato i mladší, pokud zákonný zástupce dítěte doloží příslušná vyjádření:
  • dosáhne-li  věku 6 let od 1. 9. do 31. 12. 2018 – zákonný zástupce doloží VYJÁDŘENÍ  Školského poradenského zařízení (PPP, SPC),
  • dosáhne-li věku 6 let od 1. 1. do 30. 6. 2019 – zákonný zástupce doloží VYJÁDŘENÍ ŠPZ + ODBORNÉHO LÉKAŘE.

3. ORGANIZACE ZÁPISU:

 • k zápisu přicházejí zákonní zástupci v určený den a čas,
 • předloží rodný list dítěte (u cizinců pas) a svůj OP,
 • dítě nemusí být u zápisu přítomno osobně, vřele však doporučujeme, abyste své dítě o tento závažný životní krok neochudili, nemusí se ničeho bát…
 • zápis je rozdělen na formální část a motivační část
 • při formální části zápisu vyplní zákonný zástupce potřebné tiskopisy a poté vstoupí do počítačové učebny, kde ředitel školy zaeviduje uchazeče do počítače,
 • motivační část zápisu vedou paní učitelky v označené učebně.

FORMÁLNÍ ČÁST ZÁPISU:

 • Zákonný zástupce dítěte na místě vyplní Žádost o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky a vyplní Zápisní list dítěte, které následně předloží řediteli školy v PC učebně.
 • Od ředitele školy obdrží registrační číslo dítěte.
 • Předloží svůj průkaz totožnosti.
 • Předloží rodný list dítěte.
 • Zastupuje-li dítě jiná osoba, než jeho zákonný zástupce, doloží své oprávnění dítě zastupovat.
 • Pokud je zapisované dítě přítomno u zápisu, může se zúčastnit i formální části zápisu

 MOTIVAČNÍ ČÁST ZÁPISU:

 • Pokud je zapisované dítě přítomno u zápisu, zúčastní se motivační části zápisu,
 • Motivační část se nese hravou formou, abychom posoudili úroveň školní zralosti uchazeče a motivovali dítě pro školní docházku.
 • Během obou částí zápisu je dovoleno fotografovat a pořizovat filmové záznamy.

 

4. POSKYTNUTÍ INFORMACÍ ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM:

Zákonní zástupci budou při zápisu do 1. ročníku základní školy informováni:

 • jak mohou do doby zahájení povinné školní docházky pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji
 • o možnosti udělení odkladu školní docházky (v případě udělení odkladu školní docházky možnost vzdělávání, které vyrovná vývoj dítěte),
 • u budoucích žáků se specifickými vzdělávacími potřebami, nadaných či mimořádně nadaných žáků o systému společného vzdělávání.

5. ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

 1. Zákonný zástupce dítěte ze spádové oblasti školy požádá o odklad povinné školní docházky:
 • pokud není dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé,
 • písemně – vyplní žádost o odklad povinné školní docházky,
 • předá ji v době zápisu – v oficiálním určeném termínu (§ 37 odst. 1 ŠZ ve znění účinném od 1. 1. 2017).
 • doporučujeme přivést i dítě, abychom zjistili úroveň vyspělosti a měli možnost po roce porovnat a zjistit vývoj dítěte
 • v případě udělení odkladu povinné školní docházky, vzniká přednostní právo na přijetí do první třídy po uplynutí odkladu.

2. Zákonný zástupce dítěte mimo spádovou oblast školy podá žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a současně předloží žádost odklad povinné školní docházky:

 • pokud není dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé,
 • písemně – vyplní žádost o přijetí k základnímu vzdělávání + žádost o odklad povinné školní docházky,
 • předá ji v době zápisu – v oficiálním určeném termínu (§ 37 odst. 1 ŠZ ve znění účinném od 1. 1. 2017).
 • doporučujeme přivést i dítě, abychom zjistili úroveň vyspělosti a měli možnost po roce porovnat a zjistit vývoj dítěte
 • vystavením odkladu nevzniká právo na přednostní přijetí do ZŠ a MŠ Koloděje po uplynutí odkladu.

3. Začátek povinné školí docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, ve kterém dítě dovrší 8. rok věku.

4. Zákonný zástupce doloží společně se žádostí v den zápisu 2 doporučující posouzení školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) + odborného lékaře nebo klinického psychologa.

5. Pokud nemá žádost předepsané náležitosti nebo trpí jinými vadami, pomůže správní orgán nedostatky žadateli odstranit na místě, nebo jej vyzve, aby nedostatky odstranil do domluveného termínu v  příslušném školního roku. Poučí ho o následcích nedodržení stanovené lhůty.

6. Pokud zákonný zástupce nedoloží doporučující posudky společně se žádostí, správní orgán vyzve žadatele, aby doložil do domluveného termínu oba posudky. Poučí ho o následcích nedodržení stanovené lhůty.

7. Neodstraní-li zákonný zástupce v určené lhůtě nedostatky žádosti, správní orgán zastaví řízení.

8. Rozhodnutí o udělení odkladu k povinné školní docházce vydává ředitel školy bezodkladně, nebo po doložení všech potřebných dokumentů, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení. V případě doložení všech potřebných dokumentů v den zápisu, vystaví ředitel školy rozhodnutí o odkladu ihned při zápisu.

6. VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K PLNĚNÍ POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

 • Na webových stránkách školy a na informační desce školy bude vyvěšen seznam registračních čísel přijatých dětí.
 • Rozhodnutí vydává ředitel školy bezodkladně, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení.
 • Ředitel školy bezodkladně vystaví i písemná rozhodnutí o přijetí, která budou k vyzvednutí u ředitele ZŠ či zástupkyně ředitele v MŠ.
 • Zákonný zástupce dítěte může podat odvolání proti rozhodnutí ředitele školy ve lhůtě 15 dnů, která běží od následujícího dne po doručení.
 • Pokud je přijaté dítě z jiné spádové oblasti, oznámí ředitel školy tuto skutečnost řediteli spádové školy do konce května příslušného kalendářního roku, ve kterém má dítě zahájit povinnou školní docházku.

7. VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ K PLNĚNÍ POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

 • Rozhodnutí o nepřijetí dítěte vydává ředitel školy bezodkladně, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení.
 • Základní škola doručí zákonnému zástupci dítěte rozhodnutí o nepřijetí do vlastních rukou.
 • Zákonný zástupce dítěte může podat odvolání proti rozhodnutí ředitele školy ve lhůtě 15 dnů, která běží od následujícího dne po doručení.
 • Odvolání podává zákonný zástupce prostřednictvím ředitele Základní školy a mateřské školy Koloděje, Lupenická 20/6, Praha 9, 190 16 a rozhoduje o něm MHMP.
 • Pokud je dítěti odklad povinné školní docházky povolen, zákonný zástupce dítěte je informován o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění.

8. Co musí dítě k zápisu umět a zvládnout?

Vážení rodiče, touto velmi diskutovanou otázkou se vůbec netrapte! Proč?

 • vaše dítě je na zápis systematicky připravováno ve své MŠ, tudíž základní znalosti a dovednosti jistě ovládá,
 • pokud máte pocit, že mu něco nejde tak, jak by mělo (nebo jak byste si přáli), berte v potaz, že do 1. září uběhnou ještě 4 měsíce)
 • pokud ho čeká po nástupu do 1. třídy jakýkoliv problém, náš vyškolený pedagogický sbor a případně školní poradenské pracoviště si s tím jistě budou umět poradit

Pro ty, kteří by přesto chtěli znát, jak je definována školní zralost:

Školní zralost je psychická a fyzická připravenost pro vstup do základní školy, umožňuje dítěti osvojovat si nové znalosti a dovednosti.

 

1/             Fyzická zralost

Jedná se o věk 5-6 let.

Děvčata by v tomto věku měla v průměru dosahovat výšky 105 – 115 cm, váhy 19 – 23 kg, chlapci 110 – 118 cm, váhy 17 – 22 kg.

V tomto věku by také měla nastat výměna chrupu, která začíná horními předními zuby.

Dalším ukazatelem je tzv. „Filipínská míra“ – zda si dítě dosáhne pravou rukou přes temeno hlavy na levé ucho.

Mělo by být fyzicky zdatné, mít pevnou kostru a vyvinuté svalstvo.

Musí mít vyvinuté motorické schopnosti, drobné svalstvo rukou, musí být rozvinuto zrakově – pohybová koordinace, která je důležitá pro psaní.

 

2/             Psychická zralost

Dítě musí znát a samostatně konat základní hygienické úkony.

V tomto věku už by mělo být dítě schopné záměrně si pamatovat větu o 8 slovech a doslova ji zopakovat, soustředit se na delší dobu (15 – 20 min). Jeho chápání světa by mělo být již více realistické, objevovat by se mělo i myšlení logické. Dochází k přechodu od globálního k diferencovanému vnímáni v oblasti sluchové a zrakové

 • zrakové -  rozlišovat předměty, vyhledávat stejné obrazce, rozdíly, hledat ukryté věci na obrázku;
 • sluchové – rozlišovat zvuky, napodobovat rytmus, rozklad slov na slabiky, hlásku první a posední, lokalizovat zvuk v prostoru), k rozvoji analyticko- syntetické činnosti – skládat celek z částí (skládačky, puzzle…).

 

Pracovní tempo by mělo být stejné jako u ostatních dětí.

Dítě by se mělo umět orientovat v čase, poznat a pojmenovat věci kolem sebe.

Mělo by být schopné reprodukovat vlastními slovy slyšený text, mělo by mít již bohatou slovní  zásobu, gramaticky správnou řeč i správnou výslovnost. Musí umět mluvit plynule, hovořit ve větách, odpovídat na otázky, mít zájem o poznávání.

 

Grafomotorika

 • správné držení tužky
 • obkreslit jednoduchý tvar
 • nakreslit proporcionálně správně figuru bohatou na detaily

 

Dítě by mělo být schopné nakreslit geometrické tvary.

Mělo by se zajímat o činnosti, napodobující školní úlohy. Musí být schopné odlišit povinnost od hry.

 

3/             Sociální zralost

 

Dítě by mělo být schopné odloučit se na určitou dobu od rodiny, respektovat autoritu dospělých. Mělo by být schopné spolupracovat se skupinou i s učitelem, akceptovat změnu prostředí. Mělo by dokázat potlačit svou afektivitu, regulovat svá přání, potřeby i chování. Mělo by zvládnout případný neúspěch.  Chápat své povinnosti školáka, být samostatné a aktivní.

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DO 1. TŘÍDY ZŠ A MŠ KOLODĚJE

1.

Dítě s trvalým pobytem

v příslušném školském obvodu ZŠ a MŠ Koloděje,

po odkladu povinné školní docházky

50 bodů

2.

Dítě, s trvalým pobytem

v příslušném školském obvodu ZŠ a MŠ Koloděje,

jehož sourozenec/ci navštěvuje/jí základní školu v ZŠ a MŠ Koloděje

25 bodů

3.

Dítě s trvalým pobytem

v příslušném školském obvodu ZŠ a MŠ Koloděje

 

20 bodů

4.

Dítě, nemající trvalý pobyt

ve školském obvodu ZŠ a MŠ Koloděje,

jehož sourozenec/ci navštěvuje/jí základní školu v ZŠ a MŠ Koloděje

15 bodů

5.

Dítě, nemající trvalý pobyt

ve školském obvodu ZŠ a MŠ Koloděje

10 bodů

 • Po posouzení celkové kapacity školy, dané školským rejstříkem, a velikosti třídy bude pro školní rok 2018/2019 přijato do první třídy - 24 dětí.
 • V případě, že počet zájemců přesáhne kapacitu přijímaných žáků, bude pořadí stanoveno losem.
 • Losování proběhne pouze mezi dětmi, z kritéria, kde došlo k přesahu kapacity přijímaných žáků. Děti s vyšším počtem získaných bodů nebudou do losování zahrnuty. Rovněž nebudou do losování zahrnuty děti s nižším získaným bodovým ohodnocením.
 • Losování z registračních čísel dětí, která jim byla přidělena při zápisu, provede ředitel školy, za přítomnosti člena školské rady a pedagogů ZŠ.
 • Případné losování proběhne 10. dubna 2018 v 7.15 hodin a je veřejně přístupné pro všechny zákonné zástupce dětí, kterých se losování bude týkat.
 • Zveřejnění vylosovaných a tudíž přijatých dětí pod přidělenými registračními čísly proběhne týž den na webových stránkách školy a informační desce školy.
 • O průběhu losování bude pořízen protokol a videozáznam, který bude zveřejněn na YouTube.

 

V Praze, 3. ledna 2018

                                                                       Mgr. Zdeněk Dolanský

                                                                        ředitel školy

Zpět