ZŠ Praha - Koloděje

Souhlas se zpracováním osobních údajů - fotografií a videí

 

 1. Informace o pořízení fotografií/videa a zpracování osobních údajů
 2. Svolení s pořízením fotografií/videa
 3. Souhlas se zpracováním osobních údajů v souvislosti s fotografií/videem

 

Základní škola a mateřská škola Koloděje, Lupenická 20, Praha 9 – Koloděje, 19016

 

 1. informuje zákonné zástupce žáka/žákyně, že
 1. běžně pořizuje ilustrativní fotografie / video ze školních akcí, ze kterých není možné určit totožnost dítěte, například celkové fotografie a záběry ze třídy, z akce, kde nejsou děti zobrazeny s podrobným portrétem a / nebo se neuvádí více, než křestní jméno; v těchto případech nejde o zachycení podoby ve smyslu § 84 občanského zákoníku,
 2. v  případech, kdy je to pro prezentaci žáka/žákyně vhodné, pořizuje uvedené fotografie / video tak, že lze určit jeho/její totožnost, zejména uvedením jména a příjmení a/nebo podrobného portrétu, kdy jde o zachycení podoby a její rozšiřování ve smyslu § 84 a 85 občanského zákoníku, vyžadující svolení,
 3. fotografie / video pořizuje a používá k veřejné prezentaci činnosti školy formou zveřejnění vhodnými prostředky, zejména v rámci souborných prezentací – na nástěnkách, na výstavách, webových stránkách, ve zpravodaji města, školském zpravodaji, na vlastním profilu sociální sítě apod.,
 4. fotografie / video používá k veřejné prezentaci po dobu docházky do školy a osobní údaje zpracovávané podle bodu 3 vymaže na žádost subjektu údajů,
 5. omezený rozsah fotografie /videa může použít na základě zákona či oprávněného zájmu také pro vnitřní účely (evidence a bezpečnost, dokumentace akcí pro vykazování dotací nebo historie školy), v těchto případech není třeba udělovat svolení a souhlas,
 6. neudělení či odvolání svolení a souhlasu nemá za následek jakékoliv znevýhodnění či poškození žáka/žákyně a jeho práv ze strany školy.

 

 

Za žáka/žákyni (jméno, příjmení)……………………………………………………………..

 

(rok narození)…………………………………………………………………….………………..

 

v ………………………….

 

dne ……………………… 2018

 

 

 1. Uděluji jako zákonný zástupce uvedené škole svolení k pořízení a rozšiřování fotografie/videa (bod b) ve výše uvedeném rozsahu.

 

 

Jméno, příjmení zák. zástupce (čitelně):……………………………………………………………………

 

a

 

podpis zákonného zástupce ………………………………………………………………..

 

 

 

prosíme otočte

 

 

 

 1. V případech zvláštních akcí, pořádaných školou, kdy je to vhodné, k takto zachycené podobě dítěte připojujeme ke jménu a příjmení další údaje, například o třídě, věku, účasti na akci konkrétního data, úspěchů ve vzdělání, vítězství v soutěžích včetně sportovních apod., Pak již jde o zpracování osobních údajů a pořízení a zveřejnění vyžaduje souhlas (ve smyslu čl. 4 bod 2 a 11 Obecného nařízení EU č. 2016/679),

 

 1. Proto uděluji jako zákonný zástupce uvedené škole souhlas se zpracováním osobních údajů ve výše uvedeném rozsahu.
 2.  

 

Jméno, příjmení zák. zástupce (čitelně:………………………………………………………………………..

 

 a

 

podpis zákonného zástupce …………………………………….………………………………..

 

 

 

Další informace:

Svolení i souhlas můžete kdykoliv odvolat, požadovat výmaz a opravu osobních údajů, a to e-mailem, telefonicky či dopisem předaným či zaslaným škole. Odvoláním svolení a souhlasu není dotčena zákonnost použití osobních údajů do doby tohoto odvolání.
 

Žák/žákyně i zákonný zástupce má právo na přístup k údajům a pořízení kopie zpracovávaných osobních údajů, na informace o způsobu jejich zpracování. Může požadovat omezení zpracování, proti zpracování pro vnitřní účely (bod e) může podat námitku, dále může podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.


Podrobnosti o zpracování osobních údajů najdete na

http://zs-kolodeje.cz/cz/novinky/3832/smernice-pro-nakladani-s-osobnimi-udaji

 

 

 

 

Zpět