ZŠ Praha - Koloděje

Plán práce ZŠ a MŠ Koloděje na školní rok 2018/2019

Plán práce ZŠ Koloděje pro školní rok 2018-2019


Poslání naší školy
Základní škola Koloděje poskytuje dětem z městské části a okolí základní vzdělání dané školským zákonem, standardy základního vzdělávání, rámcovým vzdělávacím programem a vlastním školním vzdělávacím programem. Při rozvíjení klíčových kompetencí se snažíme o moderní metody a formy výuky se zřetelem na inovativní trendy vzdělávání. Děti u nás najdou pochopení a individuální přístup ke všem svým vzdělávacím i osobním problémům. Věnujeme péči jak dětem s poruchami učení, tak nadaným. Pro rodiče jsou vždy otevřené dveře. Chceme učit děti pro život.

Priority pro letošní školní rok

 • vybudovat multifunkční učebnu, zapojit její využívání do pravidelné výuky
 • aktivně využívat nově vybudované prostory,
 • uložení pomůcek v nových skladech zvýšit jejich využívání ve výuce, díky lepší informovanosti o jejich umístění
 • získání kvalitních základů všeobecného vzdělání
 • uspět s výukou čtení SFUMATO v první třídě
 • uspět při přechodu žáků na osmiletá gymnázia
 • uspět při testování Kalibro (příp. ČŠI)
 • důraz na pravidla společenského chování u žáků
 • realizace získaných grantových projektů
  • prioritně operační program Výzkum, vývoj a vzdělání – tzv. „šablony“
   • připravit se na Šablony II – od šk. roku 2019/2020
  • podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
 • pokračování projektu Skutečně zdravá škola s cílem získat stříbrné ocenění
 • aktivně spolupracovat s naší mateřskou školou
 • úzce spolupracovat se zřizovatelem,
 • pokračovat v komunitní aktivitě školy, organizovat akce pro rodiče i veřejnost, spolupodílet se na organizování akcí jinými subjekty
 • plně využívat Kolodějovu zahradu života a pečovat o ni

 

Vzdělávací činnost školy

 • prioritně zabezpečit kvalitní výuku a výchovu žáků podle ŠVP ZŠ a MŠ Koloděje, pomocí moderních metod výuky (RWCT, Sfumato, matematika prof. Hejného..).
 • prezentovat se jako otevřená škola, spolupráce s rodiči, návštěva v hodinách
 • kvalitní pedagogicko-výchovnou prací reprezentovat školu
 • silou své osobnosti přispívat k reprezentaci a prezentaci školy
 • podporovat rozvoj vzdělávání v informační gramotnosti a jazykových gramotností,
 • zaměřit se na utváření a upevňování základních pracovních návyků
 • realizovat sebehodnocení žáků
 • analyzovat důvody neprospěchu, zaměřit se na prevenci školní neúspěšnosti
 • pokračovat v péči o žáky s poruchami učení a žáky s mimořádným nadáním.
 • respektovat doporučení školských pedagogických zařízení, při stanovení podpůrných opatření
 • vyhledávat a pečovat o nadané žáky
 • vést žáky k samostatnosti, učit je utvářet si vlastní názor, práci v týmu, individuální
 • odpovědnosti
 • nadále využívat exkurzí, návštěv divadel, výstav a výletů ve vyučovacím procesu

Třidnictví

 • 1. třída – Mgr. Popelková
 • 2. třída – Mgr. Šťovíčková
 • 3. třída –  pí. uč. Králová
 • 4. třída –  Mgr. Krčilová
 • 5. A     –  Mgr. Kyselová
 • 5. B     –  Mgr. Kuchařová
 • Úkoly třídního učitele vycházejí z vnitřního řádu školy pro zaměstnance, z pracovního řádu pracovníků školství a pokynů ředitele školy.
 • Učitelé pracují dle vlastních tématických plánů, v souladu s učebním plánem jednotlivých tříd a v souladu s osnovami vzdělávacích programů, podle kterých se daný ročník vyučuje.
 • Tématické plány nemají předepsanou formu – týdenní plány, měsíční plány – za jejich plnění zodpovídá konkrétní pedagog, který je povinen s nimi (na požádání) seznámit ředitele školy
 • Každodenní režim školy se řídí školním řádem, se kterým budou prokazatelně seznámeni učitelé na úvodní pedagogické radě, děti v prvním týdnu školní docházky a rodiče na prvních třídních schůzkách, důraz klást na zákaz ponechávání cenných věcí v taškách v šatně!

Výchovná činnost školy

 • Využívat školní řád a klasifikační řád jako účinný a komplexní nástroj vedení žáků pro vytváření kvalitní atmosféry ve škole.
 • Učit žáky samostatnosti, vést k vytváření vlastních názorů, práci v týmu, v páru i skupině, k individuální odpovědnosti.
 • Individuálně přistupovat k žákovi. Úzce spolupracovat s rodiči žáků, především s rodiči nadaných žáků a žáků se specifickými vzdělávacími potřebami. Včas tyto potřeby diagnostikovat.
 • Urychlovat proces socializace nových žáků a žáků z národnostních menšin do třídních kolektivů a zapojení do aktivit školy.
 • Poznávat žáka, jeho životní styl, zájmy, a rodinné prostředí. Rozpoznat u žáka jeho hodnotové struktury a jejich hierarchii s následnou možností ovlivňovat osobnost žáka, jeho odpovědnost ke vzdělávání a za školní výsledky.
 • Pěstovat u žáků dobrý vztah ke škole a vzdělávání.
 • Spolupracovat se zákonnými zástupci:
  • kvalitní přenos informací
  • spolupráce s poradenskými službami PPP či SPC
  • třídní schůzky
  • konzultační hodiny

 

 

Cílem výchovné činnosti je vychovat člověka:

 • s kvalitními základy všeobecného vzdělání
 • samostatně myslícího a samostatně se rozhodujícího
 • chápajícího nutnost sebevzdělávání se
 • hledajícího své místo v životě
 • komunikativního a tvořivého, schopného spolupráce
 • schopného využívat IT a internetovou síť – počítačově gramotného
 • ekologicky myslícího a zodpovědného
 • zvídavého, schopného reagovat na praktické životní situace
 • chápajícího hodnotu zdraví a jeho ochranu
 • schopného estetického prožitku
 • vážícího si společenského vlastnictví a kulturního dědictví
 • uznávajícího životní a mravní hodnoty
 • výchovu ke zdraví zaměřit na rozvoj zdravých stravovacích návyků, pohybových dovedností a tělesné zdatnosti žáků. Akceptovat a podporovat projekt SKUTEČNĚ ZDRAVÁ ŠKOLA s cílem získat stříbrnou medaili
 • zaměřit se na prevenci sociálně-patologických jevů v chování žáků, zejména šikanu a kyberšikanu
 • zaměřit se na prevenci úrazovosti žáků
 • sledovat psychohygienické podmínky výuky, zajistit žákům dostatek pohybu a odpočinku během přestávek.
 • využívat maximálně KOLODĚJOVU ZAHRADU ŽIVOTA.
 • neustále rozšiřovat a zkvalitňovat zájmovou činnost žáků (kroužky).
 • pokračovat ve zlepšování estetické úrovně budovy školy, výzdoba dětskými pracemi.
 • pěstovat v žácích pocit sounáležitosti a hrdost na svoji školu
 • vytvářet ve škole přátelskou a pozitivní atmosféru a ovzduší spolupráce mezi žáky, pracovníky školy a zákonnými zástupci,
 • dbát na dodržování práv a povinností dětí i zákonných zástupců a vyžadovat plnění jejich povinností
 • důsledné hodnocení chování žáků, spravedlivě postihovat kázeňské přestupky, využívat i pochvaly za mimořádné činy
 • s kolodějskými sdruženími spolupracovat na pořádání tradičních akcí

 

Školní družina

 • opět pracují tři samostatná oddělení ŠD + jedno oddělení ranní družiny
 • paní vychovatelky: Jitka Lacinová, Gisela Pavlíčková a Renata Ševčíková
 • vychovatelky jsou přímo podřízeny řediteli školy a pravidelně mu předkládají měsíční plány práce
 • cílem je opět otevřít a naplnit všechna tři odpolední oddělení + ranní oddělení, v souladu s kritérii ze ŠVP školní družiny
 • činnost družiny se řídí vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, řádem školní družiny a vzdělávacím programem školní družiny ZŠ a MŠ Koloděje

 Řídicí činnost

V řízení i nadále uplatňovat přístupy a metody, které zajišťují nejvyšší efektivitu a vyhovují nastavenému stylu řízení.
V řízení a vedení zaměstnanců zachovávat demokratický styl s participací co nejširšího okruhu pracovníků. Nadále chce vedení školy prosazovat, aby se rozhodovalo na co nejnižším stupni řízení na základě delegovaných pravomocí a odpovědností. Vytvářet tak dobré pracovní podmínky, příjemnou atmosféru pro práci zaměstnanců a vzdělávání žáků.

 • Organizačně zabezpečit práci školy, aby byla v souladu se všemi legislativními normami, zákony, vyhláškami a školními dokumenty
 • Dbát na dodržování ročního plánu práce a jeho konkretizaci v sestavovaných měsíčních plánech práce
 • Prováděnou kontrolou předcházet případným nedostatkům výchovně vzdělávací práce
 • Dle potřeb svolávat porady vedení školy.
 • Svolávat kvartální pedagogické rady. Dle potřeby svolávat operativní provozní porady a porady s vychovatelkami školní družiny.
 • Na závěrečné pedagogické radě vyhodnocovat dosahování vzdělávacích cílů školy.
 • Pravidelně vést neformální hodnotící rozhovory s jednotlivými zaměstnanci. Výsledky rozhovorů využívat pro zlepšení řízení školy.
 • Podporovat progresivní a osobité přístupy pedagogických pracovníků
 • Podporovat otevřenou komunikativní atmosféru ve škole
 • Stále zlepšovat úroveň informovanosti a pozitivní obraz o škole – www, FB, články, prezentace
 • Spolupracovat se zřizovatelem a spolky v městské části
 • Realizovat evaluaci a autoevaluaci školy

 

Personální činnost

 • Pokračovat v rozvoji stávajícího kvalitního pedagogického sboru.
 • Místo uvádějícího učitele jsou ku pomoci a radě novým pedagogům všichni členové učitelského sboru. Dbát o to, aby se permanentně zvyšovala kvalifikační úroveň zaměstnanců.
 • Udržovat systém činností, které by bránily syndromu vyhoření: vytvářet na pracovišti prostředí důvěry a sepětí se svým pracovištěm; společnou vizí školy s plány školy; otevřené a spravedlivé jednání vedení školy; vědomí, že kvalitní práce je oceňována a vážena; každý má otevřené dveře do ředitelny; respektování individuality pracovníků; podpora spolupráce a iniciativy
 • Promyšleně vybírat nové pracovníky školy

 

 

Kontrolní činnost

 • Každodenní kontrolní činností pokrýt všechny funkce školy. Při signálech, kdy se řízený systém nevyvíjí očekávaně, ihned zasahovat kontrolou. Jestliže se zjistí nedostatky, nařizovat nápravná opatření s reálnými termíny plnění.
 • U pedagogické kontroly se mimo jiné zaměřit na dosahování stanovených cílů a rozvíjení kompetencí žáků. Provádět i rozsáhlejší kontrolní akce, např. v pátém ročníků testy Kalibro či kontrolní testování České školní inspekce. V případě problémů analyzovat vědomosti a dovednosti žáků kontrolními ředitelskými pracemi. Při kontrolách hodnotit především výsledky a tendence v moderním školství.
 • Provádět neplánované kontroly při běžné řídicí činnosti (hlavně kontrolu preventivní a průběžnou).
 • Provádět všechny kontrolní akce nařízené řídicími či kontrolními orgány nebo vyplývající z norem (inventarizace, revize zařízení).
 • Spolupracovat se Školskou radou.

Využití IT

 • vést elektronickou třídní knihu
 • každou známku z klasifikace okamžitě vložit do systému
 • stále rozšiřovat využívání výpočetní techniky jak učiteli, tak žáky
 • zajistit plnou funkčnost IT na škole
 • udržovat a zdokonalovat školní počítačovou techniku a síť WI-FI,
 • podporovat využívání počítačů při výuce jednotlivých předmětů
 • pokračovat v plánu výuky informatiky v rámci učebního plánu
 • využívat elektronické zpracování a vedení třídních výkazů,
 • tradiční elektronické zpracování vysvědčení
 • neustále aktualizovat internetové stránky školy, včetně třídních webovek
 • pravidelně vyvěšovat na netu jídelníček školy
 • při práci s výpočetní technikou důsledně dodržovat vnitřní řád počítačové učebny

Bezpečnost a ochrana zdraví

 • stále vytvářet podmínky pro bezpečnou práci ve škole
 • snížit úrazovost žáků o přestávkách i během vyučování
 • v tělesné výchově dodržovat metodické řady při cvičení, dodržovat požadavky na žáka dle osnov, přihlédnout ke schopnostem a zdravotnímu stavu žáka, vyžadovat vhodné oblečení a obuv pro danou činnost
 • evidenci úrazů vést dle platných předpisů, pečlivě a podrobně zapisovat každý úraz
 • při předání žáka rodiči vyplnit předávací protokol
 • BOZP pro školu a kompletní zpracování dokumentace zajišťuje proškolená osoba – paní Lenka Charvátová

 

 

 

Plán práce MŠ Koloděje pro školní rok 2018/2019

 

 

Hlavní cíle:

 • udržet kvalitní všestrannou vzdělávací nabídku
 • do vzdělávací nabídky zařazovat moderní metody, využívat magicbox a vzdělávací portál eKabinet
 • prohloubit spolupráci s rodiči, umožnit jim účastnit se běžného dne v mateřské škole
 • úzce spolupracovat se základní školou
 • děti soustavně připravovat na bezproblémový vstup do základní školy
 • zajistit všem dětem rovný přístup ke vzdělávání s individuálním přístupem ke specifickým vzdělávacím potřebám
 • zajistit rozdílnou vzdělávací nabídku vzhledem k věku dětí (2leté děti v MŠ)
 • upevňovat vztah dětí k přírodě, využívat Kolodějovu zahradu života a blízké okolí školky
 • podporovat další vzdělávání pedagogických pracovníků
 • usilovat o pohodové klima na pracovišti, o důvěru mezi zaměstnanci
 • navázat kvalitní spolupráci s novou zaměstnankyní (asistentkou pedagoga), zajistit bezproblémové začlenění do kolektivu

 

 

Oblast výchovy a vzdělávání

 • pomoci dětem překonat počáteční adaptační období
 • stmelit kolektiv dětí, starší děti vést k pomoci mladším
 • vytvořit prostředí, ve kterém se budou děti cítit bezpečně, a kde jsou respektovány, umožnit jim tak chovat se a vyvíjet se zcela přirozeně
 • i nadále se zaměřit na zdravý vývoj každého dítěte v oblasti fyzické, psychické i sociální a maximálně se přizpůsobit jejich potřebám
 • předkládat dětem pestrou nabídku činností z různých oblastí
 • obohacovat vzdělávací nabídku – výlety, dopolední akce, návštěva divadla
 • využívat Magic box ve všech třídách
 • maximálně využívat prožitkové učení
 • realizovat nabídku kulturních představení
 • realizovat besídky jako ukázky přímé výchovné práce
 • realizovat tvořivé dílny s rodiči jako neformální setkávání
 • umožnit činnost zájmových kroužků
 • vést děti k samostatnosti
 • učit děti respektovat ostatní kamarády
 • učit děti nebát se vyjadřovat své myšlenky, pocity a potřeby
 • učit děti samostatně myslet dle jejich věku
 • podporovat tělesnou a duševní hygienu dětí - dostatek volného pohybu na čerstvém vzduchu
 • zařazovat do aktivit logopedickou prevenci
 • provádět prevenci sociálně-patologických jevů
 • vzdělávací a výchovné působení je rozpracováno do třídních týdenních vzdělávacích plánů, na kterých se podílí vždy obě učitelky ze třídy
 • ve žluté třídě vzdělávají děti paní učitelky Pavlína Čadová a Mgr. Tereza Chalupská
 • v oranžové třídě vzdělávají děti paní učitelky Petra Tomková a Martina Kovářová
 • v zelené třídě vzdělávají děti paní učitelky Hana Svobodová a Marcela Cinibulková
 • poskytovat rodičům včasné informace v dostatečném rozsahu – nástěnky v mateřské škole, webové stránky, facebook
 • rodičům být neustále k dispozici a nabídnout jim odborné konzultace

 

 

Oblast řídící a organizační

 • průběžně kontrolovat činnost zaměstnanců školy
 • vést hospitační činnost a pohospitační pohovory
 • kontrolovat vedení povinné dokumentace
 • pravidelně aktualizovat webové stránky a profil na facebooku, prezentovat mateřskou školu v Kolodějských novinách
 • spolupracovat se zřizovatelem, SPC a PPP
 • udržet spolupráci s kolodějským klubem seniorů – čtení pohádek s babičkou a dědečkem
 • udržovat pořádek, obměňovat pomůcky a hračky a poskytovat dětem dostatek podnětů pro všestranný rozvoj
 • dbát o estetické prostředí
 • pečovat o děti nadané a o děti se speciálními vzdělávacími potřebami
 • akceptovat program Skutečně zdravá škola a Rodiče vítáni
 • dle potřeby svolávat pedagogické rady a provozní porady
 • uskutečňovat evaluaci a autoevaluaci mateřské školy
 • usilovat o dobrý obraz mateřské školy na veřejnosti

 

Oblast personální

 • vybudovat fungující a kvalitní tým
 • začlenit novou paní asistentku do kolektivu a být jí plně k dispozici, poskytovat jí potřebné rady a pomoc
 • podporovat učitelky v aktivitě, inovacích
 • podporovat další vzdělávání pedagogických pracovníků
 • dbát na otevřenou komunikaci mezi zaměstnanci, včasné předávání informací
 • dávat prostor všem zaměstnancům vyjádřit svůj názor a podílet se na plánování dalších činností
 • vytvářet pohodové prostředí, respektovat se navzájem
 • dbát na flexibilitu všech zaměstnanců mateřské školy

 

Bezpečnost a ochrana zdraví

 • dbát na bezpečné prostředí pro výchovu a vzdělávání dětí
 • zajistit maximální bezpečnost dětí v mateřské škole, při pobytu venku, na akcích a výletech
 • vyžadovat vhodnou obuv při pobytu v mateřské škole
 • vést evidenci úrazů dle platných předpisů

Materiál byl projednán pedagogickou radou, 29. srpna 2018.

Zpracoval: Mgr. Zdeněk Dolanský – ředitel školy a Mgr. Tereza Chalupská - ZŘŠ

Zpět