ZŠ Praha - Koloděje

GDPR - SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ a souhlas s focením

Souhlas se zpracováním osobních údajů
Jako zákonný zástupce dítěte/žáka………………………………….….…., rok narození……………… dávám svůj souhlas ve smyslu čl. 4 bod 2 a 11 Obecného nařízení EU č. 2016/679, mateřské/základní škole jako správci osobních údajů

ZŠ A MŠ KOLODĚJE, LUPENICKÁ 20, PRAHA 9 19016

ke zpracování níže vybraných osobních údajů.

Osobní údaj

Účel

Zaškrtněte v případě souhlasu

Jméno, příjmení, datum narození, bydliště, třída

Předávání osobních údajů pořadatelům soutěží a obdobných akcí (znalostní olympiády, sportovní, kulturní akce, zajištění organizace a uspořádání výletů, škol v přírodě apod.), pokud údaje předává sama škola (bez přihlášky od rodičů)

 

Jméno, příjmení, e-mailová adresa zákonného zástupce

Zasílání informací o aktivitách školy, dění ve škole, pořádání kulturních, sportovních či společenských akcí pro veřejnost, nabídky návštěv specialistů apod.

 

Jméno, příjmení, bankovní spojení zákonného zástupce

Aktivní využití bankovního spojení pro bezhotovostní zasílání přeplatků z pravidelných záloh na stravu či školné

 

 

Souhlas uděluji na dobu školní docházky dítěte/žáka do školy.

Souhlas bude uložen po dobu dalších 3 let po ukončení docházky dítěte/žáka do školy z důvodu případných kontrol či sporů (podle § 629 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů)

 

V…………………………………………. dne…………………………………….

 

Jméno, příjmení (čitelně) a podpis zákonného zástupce …………………………………………………

Další informace:

Souhlas můžete kdykoliv odvolat, požadovat výmaz a opravu osobních údajů, a to e-mailem, telefonicky či dopisem předaným či zaslaným škole. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost použití osobních údajů do doby tohoto odvolání.

Zákonný zástupce má právo na přístup k údajům a pořízení kopie zpracovávaných osobních údajů, na informace o způsobu jejich zpracování. Může požadovat omezení zpracování, proti zpracování pro vnitřní účely (bod e) může podat námitku, dále může podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Podrobnosti o zpracování osobních údajů najdete na WWW.ZS-KOLODEJE.CZ

...........................................................................................................................................................................

SOUHLAS S FOCENÍM

 1. Informace o pořízení fotografií/videa a zpracování osobních údajů
 2. Svolení s pořízením fotografií/videa
 3. Souhlas se zpracováním osobních údajů v souvislosti s fotografií/videem

 

Základní škola a mateřská škola Koloděje, Lupenická 20, Praha 9 – Koloděje, 19016

 

 1. informuje zákonné zástupce žáka/žákyně, že
 1. běžně pořizuje ilustrativní fotografie / video ze školních akcí, ze kterých není možné určit totožnost dítěte, například celkové fotografie a záběry ze třídy, z akce, kde nejsou děti zobrazeny s podrobným portrétem a / nebo se neuvádí více, než křestní jméno; v těchto případech nejde o zachycení podoby ve smyslu § 84 občanského zákoníku,
 2. v  případech, kdy je to pro prezentaci žáka/žákyně vhodné, pořizuje uvedené fotografie / video tak, že lze určit jeho/její totožnost, zejména uvedením jména a příjmení a/nebo podrobného portrétu, kdy jde o zachycení podoby a její rozšiřování ve smyslu § 84 a 85 občanského zákoníku, vyžadující svolení,
 3. fotografie / video pořizuje a používá k veřejné prezentaci činnosti školy formou zveřejnění vhodnými prostředky, zejména v rámci souborných prezentací – na nástěnkách, na výstavách, webových stránkách, ve zpravodaji města, školském zpravodaji, na vlastním profilu sociální sítě apod.,
 4. fotografie / video používá k veřejné prezentaci po dobu docházky do školy a osobní údaje zpracovávané podle bodu 3 vymaže na žádost subjektu údajů,
 5. omezený rozsah fotografie /videa může použít na základě zákona či oprávněného zájmu také pro vnitřní účely (evidence a bezpečnost, dokumentace akcí pro vykazování dotací nebo historie školy), v těchto případech není třeba udělovat svolení a souhlas,
 6. neudělení či odvolání svolení a souhlasu nemá za následek jakékoliv znevýhodnění či poškození žáka/žákyně a jeho práv ze strany školy.

 

 

Za žáka/žákyni (jméno, příjmení)……………………………………………………………..

 

(rok narození)…………………………………………………………………….………………..

 

v ………………………….

 

dne ……………………… 2018

 

 

 1. Uděluji jako zákonný zástupce uvedené škole svolení k pořízení a rozšiřování fotografie/videa (bod b) ve výše uvedeném rozsahu.

 

 

Jméno, příjmení zák. zástupce (čitelně):……………………………………………………………………

 

a

 

podpis zákonného zástupce ………………………………………………………………..

 

 

 

prosíme otočte

 

 

 

 1. V případech zvláštních akcí, pořádaných školou, kdy je to vhodné, k takto zachycené podobě dítěte připojujeme ke jménu a příjmení další údaje, například o třídě, věku, účasti na akci konkrétního data, úspěchů ve vzdělání, vítězství v soutěžích včetně sportovních apod., Pak již jde o zpracování osobních údajů a pořízení a zveřejnění vyžaduje souhlas (ve smyslu čl. 4 bod 2 a 11 Obecného nařízení EU č. 2016/679),

 

 1. Proto uděluji jako zákonný zástupce uvedené škole souhlas se zpracováním osobních údajů ve výše uvedeném rozsahu.
 2.  

 

Jméno, příjmení zák. zástupce (čitelně:………………………………………………………………………..

 

 a

 

podpis zákonného zástupce …………………………………….………………………………..

 

 

 

Další informace:

Svolení i souhlas můžete kdykoliv odvolat, požadovat výmaz a opravu osobních údajů, a to e-mailem, telefonicky či dopisem předaným či zaslaným škole. Odvoláním svolení a souhlasu není dotčena zákonnost použití osobních údajů do doby tohoto odvolání.
 

Žák/žákyně i zákonný zástupce má právo na přístup k údajům a pořízení kopie zpracovávaných osobních údajů, na informace o způsobu jejich zpracování. Může požadovat omezení zpracování, proti zpracování pro vnitřní účely (bod e) může podat námitku, dále může podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.


Podrobnosti o zpracování osobních údajů najdete na

http://zs-kolodeje.cz/cz/novinky/3832/smernice-pro-nakladani-s-osobnimi-udaji

 

 

 

 

Zpět