ZŠ Praha - Koloděje

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD

Žáci budou přijímáni na základě písemné žádosti zákonných zástupců (dostanete při zápisu) a v režimu správního řízení v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. správní řád v platném znění.

Vzhledem k tomu, že nesmí být překročena kapacita školy, stanovená ve školském rejstříku, budou otevřeny dva první ročníky, každý naplněn maximálně 20 žáky. Celkem tedy přijmeme maximálně 40 prvňáčků.

Rozdělení žáků do tříd je plně v kompetenci ředitele školy. Rodiče si budou moci u zápisu vybrat metodu výuky matematiky – dle prof. Hejného či klasicky. V případě nenaplnění třídy zájemci o matematiku prof. Hejného budou obě třídy vyučovány klasicky.

V souladu s § 36 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, stanovuji tato kritéria přijetí žáků do 1. ročníků:

1.  DĚTI ZE SPÁDOVÉHO OBVODU  ŠKOLY - přednostně dle § 36 článku 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) budou přijaty děti ze spádového obvodu naší školy, tzn. ty, které mají ke dni zápisu trvalé bydliště v Kolodějích.  --------------------------------------------------- 20 bodů.

V případě, že by přijetím všech zapsaných uchazečů ze spádového obvodu byl překročen limit 40 uchazečů, rozhodl by ředitel školy o přijetí žáků losem.

 

2. DĚTI MIMO SPÁDOVÝ OBVOD ŠKOLY - V případě nenaplnění výše uvedené kapacity obou prvních tříd kolodějskými uchazeči, budou přijímány děti i mimo spádový obvod naší školy. ------------------------------------------------------------------------------ 10 bodů.

V případě, že počet nabízených volných míst nebude pokrývat poptávku uchazečů, mimo spádový obvod naší školy, opět bude rozhodovat los.

Případné losování proběhne ihned po ukončení zápisů a jejich vyhodnocení, tzn. 2. dubna 2019 cca v 18.30 hodin. Losování je veřejně přístupné a bude z něj pořízen písemný záznam a video, které bude dostupné na webu školy.

 

ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

 Pokud se zákonný zástupce dítěte rozhodne požádat o odklad povinné školní docházky pro své dítě, učiní tak písemně v den zápisu, vyplněním žádosti o odklad. Zároveň k zápisu  přinese doporučení odkladu z pedagogicko-psychologické poradny a od dětského lékaře. Bez těchto dvou souhlasných potvrzení není možno odklad vystavit!!!

 Zákonný zástupce dítěte, kterému byl povolen odklad povinné školní docházky, je povinen se dostavit v následujícím školním roce opět k zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání, a to do základní školy dle svého výběru. Udělený odklad nezvýhodňuje dítě při zápisu do prvního ročníku v následujícím školním roce.

 

CO S SEBOU:

  • nechte své dítě prožít první větší životní událost, vezměte je s sebou
  • občanský průkaz zákonného zástupce
  • rodný list dítěte
  • potvrzení o trvalém bydlišti – škola si sama zajistila výpis z kolodějské matriky

 

Mgr. Zdeněk Dolanský

   ředitel školy

 

 

Zpět