ZŠ Praha - Koloděje

FORMULÁŘE K ZÁPISU DO 1. TŘÍDY

                        ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PLNĚNÍ POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY
 

Správní orgán (škola)

Základní škola a mateřská škola Koloděje, příspěvková organizace

zastoupená Mgr. Zdeňkem Dolanským, ředitelem školy

 

Žadatel (zákonný zástupce dítěte)

Jméno a příjmení, datum narození: ……………………………………………………………..

 

Místo trvalého pobytu: ………………………………………………………………………….

Jiná adresa pro doručování[1]: ……………………………………………………………………

 

 

Účastník řízení (dítě)

Jméno a příjmení dítěte: ………………………………………………………………………...

 

Datum narození: ………………………………………………………………………………...

 

Trvalé bydliště: …………………………………………………………………………………

 

Žádám o přijetí dítěte do 1. ročníku k plnění povinné školní docházky v Základní
škole a mateřské škole Koloděje,

příspěvkové organizace, ode dne 1. 9. 2019.

 

Základní škola a mateřská škola Koloděje je správcem osobních údajů. Informace o zpracování svých osobních údajů naleznete na http://zs-kolodeje.cz/cz/novinky/178/klicove-dokumenty. Se všemi podmínkami přijetí do základní školy jsem byl/a seznámen/a. Prohlašuji, že údaje, které jsem uvedl/a v žádosti, jsou pravdivé.

 

V Praze dne 2. dubna 2019

 

Podpis zákonného zástupce[2]: …………………………………………

 

[2] Zákonné zástupce (dále jen rodiče) upozorňujeme, že na základě zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mají rodiče právo zastupovat dítě při právních jednáních, ke kterým není právně způsobilé. Rodiče jsou povinní si vzájemně sdělit vše podstatné, co se týká dítěte a jeho zájmů. Při právním jednání vůči dítěti, které není způsobilé ve věci samostatně právně jednat, postačí k jednání jen jeden z rodičů jako zákonný zástupce dítěte, který bude jednat s třetí stranou (školou). Jedná-li jeden z rodičů v záležitosti dítěte sám vůči třetí osobě (škole), tak ta je v dobré víře, má se za to, že jedná se souhlasem druhého rodiče.

..........................................................................................................................................................................

ZÁPISNÍ LÍSTEK - ELEKTRONICKÁ VERZE..........................................................................................................

Účastník řízení: jméno dítěte

 

zastoupený zákonným zástupcem:

 

DO VLASTNÍCH RUKOU ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE

Vážená paní / vážený pan

Jméno

Adresa

 

                                                                                              V Praze  dne  2. dubna 2019

 

ZÁPISNÍ LIST

Údaje jsou důvěrné dle nařízení EU 679/2016 ze dne 27. 4. 2016, obecné nařízení na ochranu osobních údajů a v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

 

Informace o dítěti:

 

Příjmení dítěte:…………………………         Jméno:………………………………………

Datum narození:………………………..         Místo narození:……………………………..

Rodné číslo:……………………………..         Národnost/občanství:……………………….

Bydliště:………………………………………………………………………………………..

Zdravotní pojišťovna:………………….

 

Zdravotní stav:

 

Vada řeči:      NE      ANO   příp. léčen – kde:……………………………………………

Vada sluchu: NE      ANO   příp. léčen – kde:……………………………………………

Vada zraku:  NE      ANO   příp. léčen – kde:……………………………………………        

informace, který by měl učitel vědět (alergie, epilepsie, diabetes, omezení v činnosti, diety apod.)

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Dítě je:  PRAVÁK   -   LEVÁK

 

Dítě bude navštěvovat: školní družinu – ANO – NE               školní jídelnu -   ANO – NE

Dítě má sourozence navštěvujícího naši ZŠ: ANO – NE

 

 – jméno a třída ......................................................................................................................

 

Dítě má sourozence navštěvujícího naši MŠ: …………………………..

 

Informace o rodičích:

 

matka:

Já paní ……………………………….dávám výslovný informovaný souhlas ke zpracování mého mobilního, telefonních čísel do zaměstnání a domů i e-mailové adresy. Tyto kontakty budou školou využity pouze v nutných případech pro informování rodiče. Nesmí být zneužity k zasílání nabídek na školní akce apod. V případě neudělení souhlasu prosím dané kolonky nevyplňujte.

titul, jméno a příjmení:………………………………………………………………………...

Bydliště:…………………………………………………………………………………………

mobil:……………………………………..        tlf. domů:……………………………………..

tlf. do zaměstnání:……………………….         e-mail:………………………………………...

                                                                            ……………………………………………..

                                                                                              podpis matky

 

otec:

Já pan ……………………………….dávám výslovný informovaný souhlas ke zpracování mého mobilního, telefonních čísel do zaměstnání a domů i e-mailové adresy. Tyto kontakty budou školou využity pouze v nutných případech pro informování rodiče. Nesmí být zneužity k zasílání nabídek na školní akce apod. V případě neudělení souhlasu prosím dané kolonky nevyplňujte.

jméno a příjmení:………………………………………………………………………………

Povolání:………………………………….       Zaměstnavatel:……………………………….

mobil:……………………………………..        tlf. domů:……………………………………..

tlf. do zaměstnání:……………………….         e-mail:………………………………………...

                                                                                  ………………………………………….

                                                                                     podpis otce

 

 

Rodiče       JSOU – NEJSOU rozvedeni.

 

V případě rozvodu je dítě svěřeno do péče matky – otce – jiné osoby – střídavá péče.

 

 

Dávám svůj souhlas Základní škole a mateřské škole Koloděje, Lupenická 20/6, Praha 9 ke zpracování a evidenci osobních údajů ve smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění a zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných čísel v platném znění. Svůj souhlas poskytuji pro účely vedení povinné školní dokumentace dle zákona č. 561/2004 Sb. Školského zákona v platném znění a pro účely související s běžným chodem školy. Souhlas poskytuji na celé období školní docházky dítěte a na zákonem stanovenou dobu archivace těchto údajů. Souhlas lze odvolat písemně za dodržení podmínek zákona č. 101/2000 Sb.

Svým podpisem potvrzuji, že jsem byl/a poučen/a o tom, že touto žádostí je, ve smyslu §44, odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení ve výše uvedené věci.

Dále jsem byl/a poučen/a o tom, že dle §36, odst. 3 správního řádu musí být účastníkům řízení před vydáním rozhodnutí ve věci dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. V souladu s §38, odst. 1 správního řádu máte možnost nahlížet do spisu. Této možnosti můžete využít po předchozí domluvě dne 3. dubna 2019 od 7 – 14. hodiny v ředitelně ZŠ a MŠ Koloděje, Lupenická 20, Praha 9. Termín Vaší případné návštěvy si rezervujte na telefonním čísle 603870762. Po uplynutí tohoto termínu bude ve věci vydáno rozhodnutí, které Vám bude v souladu s §72 správního řádu řádně oznámeno.

 

 

                                                                                    ………………………………………….

                                                                                              podpis zákonného zástupce

V Praze: 2. dubna 2019

 

.................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

ŽÁDOST O ODKLAD ZAČÁTKU POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

 

Správní orgán

Základní škola a mateřská škola Koloděje – příspěvková organizace, zastoupená Mgr. Zdeňkem Dolanským – ředitelem školy

 

Žadatel (zákonný zástupce dítěte)

Jméno a příjmení, datum narození: ..………………………….……………………………………………………………………...

Místo trvalého pobytu: …………………………………………………………………………………………………..

Jiná adresa pro doručování1: ……………………………………………………………..…………….

 

Účastník řízení (dítě)

Jméno a příjmení dítěte: ………….……………………………………………………………………………………...

Datum narození: ………………………………….………………………………………………………………

Trvalé bydliště: ……………………………….……………….…………………………………….................

Na základě § 37 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, žádám o odklad začátku povinné školní docházky dítěte, kterou má

nastoupit ve školním roce 2019/2020, o jeden školní rok.

 

K žádosti přikládám:

1) doporučující posouzení příslušného školského poradenského

zařízení (PPP či SPC) a

2) doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

 

Základní škola a mateřská škola Koloděje je správcem osobních údajů. Informace o zpracování svých osobních údajů naleznete na

http://zs-kolodeje.cz/cz/novinky/178/klicove-dokumenty.

 

Prohlašuji, že údaje, které jsem uvedl/a v žádosti, jsou pravdivé.

 

V …………………………… dne ……………………………………..

 

Podpis zákonného zástupce3: …………………………………………

 

1 Např. poštovní adresa, datová schránka.

2 Zákonné zástupce (dále jen rodiče) upozorňujeme, že na základě zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mají rodiče právo zastupovat dítě při právních jednáních, ke kterým není právně způsobilé. Rodiče jsou povinní si vzájemně sdělit vše podstatné, co se týká dítěte a jeho zájmů. Při právním jednání vůči dítěti, které není způsobilé ve věci samostatně právně jednat postačí k jednání jen jeden z rodičů jako zákonný zástupce dítěte, který bude jednat s třetí stranou (školou). Jedná-li jeden z rodičů v záležitosti dítěte sám vůči třetí osobě (škole), tak ta je v dobré

víře, má se za to, že jedná se souhlasem druhého rodiče.   

 

Zpět