ZŠ Praha - Koloděje

PROFIL ŠKOLY

Jsme státní základní škola – pouze s kompletním 1. stupněm. Do právní subjektivity jsme vstoupili 1. 7. 2001, kdy došlo ke sloučení ZŠ a MŠ v jeden subjekt – příspěvkovou organizaci. Specifikou naší školy je výuka informatiky a anglického jazyka již od třetí třídy. Využívali jsme možností nadstavbových hodin v učebním programu Národní škola. Po přijetí Rámcově vzdělávacího programu pro základní školství skončila naše výlučnost výuky angličtiny, učí se již na všech školách od 3. třídy. Pro naši školu však hovoří již dlouholetá praxe s touto formou výuky. Informatika v rozsahu jedné hodiny  bude rovněž povinná na 1. stupni. Co tedy nabídnout, abychom byli odlišní? Naše škola bude mít i nadále dvě priority. Výuku informatiky  nabízíme a budeme i nadále nabízet již od třetí třídy. A abychom podpořili jazykovou gramotnost dětí, rozšířili jsme výuku angličtiny o jednu hodinu ve čtvrté a páté třídě, což jsou stavební kameny našeho školního vzdělávacího programu. Velice se osvědčila výuka jazyka v dvouhodinových blocích.

Mezi rodiči jsou stále populárnější programy moderní výuky ve školách. Náš pedagogický sbor se systematicky vzdělává, a proto můžeme využívat různých metod činnostního učen, jsme proškoleni na nový typ písma COMENIA SCRIPT, známe metody práce v matematice pana prof. Hejného... Jsme sice zastánci tradičního českého školství, ale prvky činnostního vyučování oslovily i nás. Již od školního roku 2005/2006 aplikujeme některé prvky Step by Step a především RWCT.  Ředitel školy získal potřebné informace v rámci svého postgraduálního studia. Dokončil univerzitní studium školského managementu a v lednu 2010 ukončil na PedfUK studium 1. stupně ZŠ, díky čemuž si rozšířil svoji aprobaci ČJ + ON.   Nezapomínáme ani na mateřskou školu, kde paní zástupkyně pro předškolní vzdělávání si dostudovala magisterské studium - Mgr. Dana Petráková..

Díky "vesnickému" typu školy je spolupráce s rodiči, obcí a sdruženími v ní velice úzká. Při škole pracuje sdružení KROS, díky němuž se nám daří realizovat některé grantové podněty.  Dlouhodobě vynikající je spolupráce s ÚMČ Koloděje. Škola se zapojuje i do života obce. Spolu se Sdružením přátel Koloděj aj. se podílí  na organizování akcí (Vánoční jarmark, Novoroční kasací,  koncerty v kostele). 

Prvotní je však spolupráce s rodiči. Škola se dlouhodobě prezentuje jako otevřená škola, tzn. že rodiče mohou kdykoli navštívit výuku a kdykoli kontaktovat kohokoli z pedagogického sboru, včetně ředitele školy. Protože mají rodiče i mobilní čísla na pedagogy nemáme pevně stanovené konzultační hodiny. Tato metoda je mnohem pružnější a operativnější.

Zpět