ZŠ Praha - Koloděje

2. zasedání Školské rady

 

 

 

 

Zápis z 2. jednání Školské rady ze dne 15.6.2005

 

 

Přítomni:

 

Mgr.Lucie Pfrognerova

Gabriela Tvrdková

Ing.Olga Konhefrová

MUDr.Ivan Špička

Jiří Fíla

 

Omluvena: pí.uč. Bartošová

 

Přizván:  Mgr. Zdeněk Dolanský, ředitel ZŠ

 

 

1.                  S p. ředitelem byly projednány podněty ke zlepšení a aktualizaci webových stránek, možnost umístění zápisu z jednání Rady, aktualizaci Kalendáře akcím, představení učitelského sboru apod. Pan ředitel aktualizuje stránky pravidelně, technickou pomoc přislíbil p. Fíla.

2.                  Projekt školního hřiště: stav finančních prostředků k dnešnímu dni 0,- Kč, předběžně přislíben sponzorský dar z řad rodičů. Projekt na hřiště je hotový, možno nahlédnout u  p. ředitele.

3.                  Školy v přírodě: v každé třídě bude provedeno vyúčtování příspěvků na ŠvP. Dále byla s p. ředitelem projednána možnost snížení ceny pobytů a možnost využití nabízeného sponzorského daru pro autobusovou dopravu.

4.                  Pí. Tvrdková oznámila jednání se školní jídelnou o možnosti změny jídelních časů pro mateřskou školu, definitivní časy budou po dohodě vyvěšeny na nástěnce MŠ.

5.                  Pí. Pfrognerová přednesla návrh na změnu učebnic pro AJ, výběr učebnic byl konzultován s uč.anglického jazyka. Bylo dohodnuta možnost změny učebnic pro 3.třídu, pakliže se osvědčí, bude zvažováno pokračování dle nových učebnic i v dalších ročnících. Totální změna nebyla možná, škola je vybavena SW příslušenstvím pro původní učebnice.

6.                  Školení Step by step by měly v následujících kursech absolvovat pí.uč. Štovíčková, Sovová, Vlčková a Tvrdková. Pí.uč. Bartošová absolvuje prázdninový pokračovací kurs Step by step.

7.                  Výroční zpráva bude vypracována p. ředitelem do 15.10.2005. Poté bude předána Radě k nahlédnutí.

8.                  Nový učební plán ( zatím pouze pro některé předměty ) je k nahlédnutí u ředitele školy.

9.                  V prvních prázdninových dnech bude vymalována MŠ a ZŠ. Na MÚ byla předána žádost o finanční dotaci na obnovu nábytku a vybavení MŠ.

10.              Rada byla seznámena s postupem MÚ ve věci rekonstrukce spadlé zdi mezi kolodějským hřbitovem a hřištěm ZŠ. MÚ byla přislíbena dotace na totální opravu zdi.

 

 

 

Zapsala:                       Olga Konhefrová

 

Zpět