ZŠ Praha - Koloděje

1. zasedání školské rady ve školním roce 2012-13

 

1.      zasedání Školské rady ZŠ a MŠ Koloděje

19. září 2012

 

1.      Školní řád

a.      školská rada byla seznámena ředitelem školy se změnami ve školním řádu, týkající se především změny dozorů přes poledne, úpravy zvonění - zkrácení polední přestávky na 40 minut a zkrácení přestávky mezi 1. a 2. odpolední hodinou na 5 minut. Zpřesněno bylo i předání zodpovědnosti za dítě mezi rodiči a školou

b.      v souladu s §168, odst. 1, bod c) Školská rada školní řád   s c h v á l i l a.

 

2.      Klasifikační řád

a.      nedílnou součástí školního řádu je i klasifikační řád, který byl upraven v souladu s vyhláškou 256/2012 Sb. (§14 - §23, týkající se hodnocení žáků na vysvědčení, zrušení výstupního hodnocení, slovní hodnocení, uvolnění z výuky, výchovná opatření a plnění povinné školní docházky ve škole mimo území ČR)

b.      v souladu s §168, odst. 1, bod d) Školská rada   s c h v á l i l a   pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v ZŠ Koloděje

 

3.      Výroční zpráva školy za rok 2011-12

a.      školská rada se seznámila s výroční zprávou školy

b.      v souladu s §168, odst. 1, bod b) výroční zprávu   s c h v á l i l a

 

4.      Hodnocení školy za školní rok 2011-12

a.      i když hodnocení školy není povinným materiálem, Školská rada kvituje, že ředitel školy toto hodnocení provádí každoročně a chápe jej jako podklad pro zpracování výroční zprávy.

b.      školská rada s hodnocením školy   s o u h l a s í.

 

5.      Petice rodičů za zachování plaveckého výcviku

V souladu s §168, odst. 1, bod a) se Školská rada smí pouze   v y j á d ř i t   k návrhům změn ve školním vzdělávacím programu.

V dopisu Ing. Husové:

·         není pravda, že plavecký výcvik je finanční zátěží pro školu. Škola dostává od MHMP na plavecký výcvik dotaci.

·         další argument, aby děti jezdily na výcvik až po 2. vyuč. hodině by znamenal, že děti nestihnou oběd.

·         jezdit na zkrácenou výuku by problémy z argumentace ředitele školy neřešilo

·         vůbec není pravda, že děti, které nejedou na školu v přírodě zameškají pět dní výuky. Pro děti, které neodjedou je vždy zajištěna výuka v rozsahu 4 hodin denně. Stejně tak tomu bude i letos, kdy neodjede cca 30 dětí.

Proto ŠR posoudila argumenty ředitele školy, které byly zveřejněny na webu školy i na nástěnce školy a vyjadřuje plnou podporu tomuto rozhodnutí, které je plně pouze v jeho kompetenci.

 

6.      Škola v přírodě - Hrachov 2012

Školská rada se zeptala ředitele školy na organizaci školy v přírodě, okolo které se mezi rodiči objevily různé spekulace o kvalitě, protože v minulosti již škola v tomto objektu na škole v přírodě byla. Školská rada plně akceptuje získané informace a sdílí přesvědčení ředitele, že v květnu již nebude v bungalovech vlhkost, která vznikla tím, že majitel objektu vytápěl v březnu objekt po zimě a naše škola byla tehdy prvním turnusem…

 

7.      Kapacita školní družiny

Ředitel školy vysvětlil, jak se stanovuje kapacita školní družiny (školský rejstřík a jeho vazba na přidělování úvazku vychovatelek a jejich finanční krytí). Tento fakt ŠR akceptuje. V současné době probíhají snahy o zřízení placeného odpoledního kroužku, který by mohli navštěvovat žáci, nechodící do družiny. Problém je v získání kvalifikované síly s živnostenským listem, opravňujícím organizování a vedení dětských zájmových kroužků. Od počtu případných zájemců by se odvozovala i cena tohoto kroužku.

 

8.      Dotaz Ing. Vavruškové

a.      v letošním i loňském školním roce může být MŠ v provozu, pokud by se přihlásilo více než 5 dětí

b.      v provozu bude i školní jídelna

c.       na žádost pí. Vavruškové jsou tabulky pro případné zájemce vyvěšeny dlouhodobě dopředu

d.      ředitel školy zjistil možnosti okolních MŠ o hlavních prázdninách - viz. nástěnka v MŠ

e.       první týden v červenci naše MŠ i školní jídelna bude v provozu

f.       po ostatní dny musí pracovníci vyčerpat dovolenou

 

9.      Kritéria pro přijímání do MŠ

Ředitel školy seznámil Školskou radu s novou legislativou.

·         Dětem budou přiřazena u zápisu registrační čísla. Vyvěšen bude seznam přijatých a nepřijatých dětí, pouze v této číselné podobě.

·         Nemusí se již vystavovat rozhodnutí o přijetí. Stačí vyvěšený seznam na obvyklém místě zveřejněný + web. Ředitel školy bude ale i nadále vydávat písemná rozhodnutí.

·         Ředitel seznámil ŠR s návrhem nových kritérií pro přijímání do naší MŠ, která jsou zcela v souladu s doporučením ombudsmana.

Přítomni: pí. Ševčíková, p. Maršík, p. Fíla, p. Dolanský

Podpisy:

 

Zpět