ZŠ Praha - Koloděje

Jednání Rady školy

 

Zápis z jednání Rady školy ze dne 10.května 2006

 

 

 

Přítomni:

 

za Radu školy:

 

pí. Pfrognerová

pí. Bartošová

pí. Tvrdková

pí. Konhefrová

p. Fíla

p. Špička

 

přizván:

p. Dolanský

 

Program:

 

  1. Návrh konečného řešení stížnosti několika rodičů na průběh reklamace vyúčtování školy v přírodě organizované CK Babička. Z možností navrhovaných členy Rady školy se po jednání s ředitelem školy p. Dolanským vybralo jediné akceptovatelné řešení, a sice v dotčených třídách vytvořit zpětně rezervní fond z dobrovolných příspěvků pro případ úhrady části peněžní ztráty rodičům dětí, které se ŠvP neúčastnili a z titulu stornopoplatků jim nenáležela plná refundace zaplacené částky. Ve třídách, které na ŠvP teprve pojedou, je tento rezervní fond již zakalkulován v ceně ŠvP, pro dotčené třídy bude vytvořen zpětně. Tento bude rovným dílem rozdělen mezi rodiče žáků, kteří utrpěli finanční újmu. 

 

  1. Byla projednávána situace ve školní jídelně, kdy bylo členy Rady školy poukazováno  na vysoký podíl polotovarů, malé talíře pro žáky 3.-5. tříd a jídelníček. Panem ředitelem byla přislíbena pomoc při řešení těchto problémů společně s hospodářkou, pí. Volemanovou.  (viz případná odpověď od ředitele, potažmo pí. Volemanové). 

 

  1. Pan ředitel Dolanský informoval Radu školy o:

 

-          novém oficielním názvu školy : Základní škola a mateřská škola Koloděje

-          novém logu školy

-          situaci na školním hřišti, nutnost podsypání některých prolézaček pískem, pomoc přislíbil p. Fíla

-          personálních změnách na pozici učitele v 1. třídě ve školním roce 2006/2007, vyučujícím bude pí. uč. Sovová, pí. uč. Halačková školu opouští

-          probíhající evaluci a autoevaluaci na škole, o výsledcích bude podána informace

 

 

 

 

V Kolodějích, dne 10.5.2006

Zpět