ZŠ Praha - Koloděje

1. ZASEDÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013-14

Zápis z 1. jednání školské rady ZŠ a MŠ Koloděje ve školním roce 2013/2014 - 25. 9. 2013

 

Přítomni: pí. Renata Ševčíková, p. Jiří Fíla, p. MUDr. Robert Maršík

Přizván k jednání: p. ředitel Mgr. Zdeněk Dolanský

 

1.      Výroční zpráva ZŠ a MŠ Koloděje 2012-13

V souladu s §168, odst. 1, písmeno b) zákona č. 561/2001 (Školský zákon) byla školská rada seznámena s výroční zprávou ZŠ a MŠ Koloděje za uplynulý školní rok. Výroční zpráva byla jednohlasně schválena

 

2.      Hodnocení školního roku 2012-13

I když není hodnocení školního roku považováno za povinnou dokumentaci školy, ředitel je stejně zpracovává jako podklad pro výroční zprávu. Školská rada v rámci své pravomoci dané §168, odst. 1, písmeno a) vzala hodnocení na vědomí a souhlasí s ním.

 

3.      Školní řád a pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků 2013-14

Školní řád ani pravidla hodnocení žáků se oproti loňskému roku nezměnila a rodiče jsou s oběma dokumenty seznámeni na třídních schůzkách a webových stránkách školy. Školská rada dle § 168, odst. 1, písmena c, d schvaluje tyto dokumenty i pro letošní školní rok.

 

4.      Koncepční záměry rozvoje školy

Školská rada byla v souladu s §168, odst. 1, písmeno e) seznámena:

·         s aktuálním stavem výstavby nové budovy MŠ (informace ze stavební komise ÚMČ – pan Fíla a tlumočené informace od pana starosty – pan ředitel).

·         s rozšířením školy o jednu (první třídu) od příštího školního roku, navýšení školní družiny na tři oddělení a zvětšení kapacity školní kuchyně. Všechny tyto žádosti jsou v době jednání školské rady na MHMP a čekáme na vyjádření. Ředitel školy již má zpracováno i finančně-personální zajištění této akce.

·         s doposud úspěšnou snahou o realizaci grantu přeměny školního hřiště – Kolodějova zahrada života

·         s dalším podaným grantem na přestavbu školního asfaltového hřiště. Vysvětleny byly i majetkoprávní vztahy k tomuto hřišti, v případě úspěšné realizace. Ve využívání hřiště by se pro školu nic neměnilo.

 

5.      Projednání inspekční zprávy z Inspektorátu práce

V souladu s §168, odst. 1, písmeno g) byla školská rada seznámena s výsledkem inspekční zprávy Inspektorátu práce. Kontrola nezjistila žádný nedostatek, který by zakládal skutkovou podstatu správního deliktu – nebylo zjištěno neplnění stanovených povinností, vyplývajících pro zaměstnavatele ze zákoníku práce, jak tvrdí stěžovatel. Ten samý závěr učinila i Česká školní inspekce, kterou stěžovatel oslovil též.

 

6.      Stravovací komise

Na základě návrhu rodičů z evaluačních dotazníků, zřizuje ředitel školy stravovací komisi, ve složení pan Trojan za MŠ, paní Ženatá za ZŠ a paní uč. Kyselová za pedagogy školy.

 

Zapisovatelka: Renata Ševčíková

Ověřovatel zápisu: MUDr. Maršík R.

 

 

Zpět