ZŠ Praha - Koloděje

1. zasedání školské rady ve školním roce 2014-15

1. zasedání Školské rady

šk. rok 2014/2015

 

 1. Po uplynutí tříletého funkčního období byla zvolena nová školská rada ve složení: paní Alena Miklová – za pedagogy, pan Zdeněk Trojan – za rodičovskou veřejnost a pan Jiří Fíla – za zřizovatele.
 2. Ředitel školy seznámil ŠR s § 167 Školského zákona, týkajícího se školské rady.
 3. ŠR si stanovila svůj jednací řád a nadpoloviční většinou zvolila svým předsedou pana Jiřího Fílu.
 4. ŠR projednala postupně všechny body § 168 Školského zákona
  1. byla seznámena se školním vzdělávacím programem, jeho uskutečňováním a poslední úpravou – Kolodějova zahrada života v praxi školy
  2. projednala a schválila výroční zprávu o činnosti školy
  3. projednala a schválila školní řád
  4. projednala a schválila klasifikační řád školy (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v ZŠ)
  5. byla seznámena s koncepcí školy a s její úpravou, vzniklou přístavbou MŠ a přestavbou budovy ZŠ
  6. byla seznámena s rozpočtem školy a jeho čerpáním
  7. byla seznámena s inspekční návštěvou a jejími výsledky před koncem loňského školního roku
 5. V diskusi byl projednán i způsob informování rodičovské veřejnosti o jednáních ŠR (web ŠR), příp. osobní jednání s jednotlivými členy ŠR. Členové ŠR vzaly na vědomí i svoje právo podávat návrh na odvolání ředitele školy a možnost podání návrhu na vyhlášení konkursu na ŘŠ.
 6. Ředitel školy seznámil ŠR s probíhajícími jednáními při přestavbě školní zahrady.
  1. proběhlo vytendrování firmy – dodavatele zahradních úprav
  2. proběhlo jednání s umělcem p. Špoulou, který vytvoří „skálu“ – kamennou prolézačku. Je vybrán lom, který poskytl nejnižší cenu a jednáme o způsobu dopravy kamene na zahradu.
  3. sponzorsky máme zajištěn písek a dubová prkna
  4. vodní prvek – od druhého pololetí minulého školního roku proběhla tři jednání KROSu s ředitelem školy či realizačním týmem o vizi. V současné době jedná za školu člen realizačního týmu – projektový poradce pan Ing. Holub –nabízí svoji pomoc a vypracování požadovaných materiálů. V současné době je nutné podat žádost na MHMP o prodloužení termínu realizace, která je do konce tohoto kalendářního roku. Toto, a přijetí nabídky na spolupráci, ale je pouze v kompetenci pouze KROSu. Doufejme, že o částku sto tisíc nepřijdeme…
  5. byl atestován dřevěný herní prvek – umělecké dílo vytvořené p. Dvořákem
  6. projednána byla i další snaha o získání grantu na realizaci nového školního hřiště
  7. seznámení s akcí Den stromů – 20. 10.
   1. probíhá akce na internetu HITHIT – získávání financí na stromy, ve dvou etapách bude zasazeno 51 stromů a keřů
   2. program této akce
  8. konstatován byl i nárůst zájmu ze strany rodičů o aktivity školy

 

 

 

Zapsal:  Jiří Fíla

Kontrola zápisu: Alena Miklová

 

Zpět