ZŠ Praha - Koloděje

1.zasedání ŠR

1. JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016

8. ŘÍJNA 2015

 

Zúčastnění: pí. Miklová, p. Fíla, p. Trojan, přizván i p. Dolanský

 

 • PROGRAM
 • Novinky v legislativě
  • od 1. 5. 2015 platí novelizace školského zákona 82/2015, nejzajímavější body:
  • § 168 ŠR nemůže podat návrh na odvolání ředitele – jen návrh na vyhlášení konkursu
  • § 30 – Školní řád – rozšiřuje se na pravidla vztahů žáků se zaměstnanci ve škole (nejen s ped. prac.), velký důraz ze strany MŠMT (metodický pokyn)
  • § 36 – obecní úřad poskytuje škole s dostatečným předstihem před termínem zápisu seznam dětí ze spádové oblasti
  • § 47 přípravné třídy lze zřizovat pro vyrovnání vývoje dětí, minimálně 10 dětí
  • § 166 – 6 leté období výkonu práce ředitele v rámci pracovního poměru na dobu neurčitou
  • § 174 – ČŠI podává návrh na odvolání ŘŠ, v případě zjištění závažných nedostatků v činnosti školy

 

 • Školský zákon - § 168 a – vyjádření se k návrhům školního vzdělávacího programu a jeho uskutečňování
  • novinka - zapojení matematiky prof. Hejného do výuky ve všech třídách, využívání Commenia Scriptu pro žáky, kteří mají diagnostikováno spec. poruchy učení a mají doporučen tento typ písma, Skutečně zdravá škola – info o konkrétních krocích, Kolodějova zahrada života – info o vývoji přestavby
 • § 168 b - schválení výroční zprávy
  • materiál měli členové ŠR k dispozici v předstihu, po jeho prostudování nebyly vzneseny připomínky
  • schváleno – 3 PRO,  0 PROTI
 • § 168 c - schválení školního řádu
  • vysvětleny důvody, proč dochází ke změně školního řádu, všechny body z minulého školního řádu byly zapracovány i do nového řádu
  • schváleno – 3 PRO, 0 PROTI
 • § 168 d – schválení pravidel hodnocení
  • dříve byl klasifikační řád přílohou starého školního řádu, nyní je součástí
 • § 168 e – koncepce školy
  • koncepce školy byla stanovena na léta 2012 – 2018, díky potřeby vypracování DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVÁNÍ, který předkládá ÚMČ, byla koncepce v září aktualizována k současným stavům. Takto upravená koncepce prošla i jednáním Školské komise ÚMČ, kde byla po dvou připomínkách odsouhlasena a začleněna do Dlouhodobého záměru vzdělávání.

 

 • § 168 f – rozpočet
  • ŠR byla seznámena s výší rozpočtu na rok 2015 – od ÚMČ. A s aktuálním stavem čerpání.
 • Různé
  • dotaz  na situaci v mateřské škole
   • v MŠ byly interpersonální problémy, které vygradovaly na konci loňského školního roku, pro nemoc paní zástupkyně se v červnu nepodařilo realizovat společnou schůzku všech pedagogů. Řešeno bylo ihned na úvodní pedagogické radě. Ředitel školy stanovil jasná pravidla a nařízení, aby nedocházelo k dezinformacím a vše bylo transparentní. Všichni zaměstnanci MŠ podepisují přijatá nařízení, rozpisy odučených přesčasových hodin apod. Zvýšená je i kontrolní činnost ředitele školy – každý pátek kontrolní pohovory se všemi zaměstnanci. Opatření zatím přinášejí výsledky. Napětí v některých osobních vztazích však přetrvává.
  • dotaz na spolupráci školy s novým vedením obce
   • vztahy jsou zatím velmi korektní, otevřené a časté. K navázání kvalitní oboustranné spolupráce přispívá i přestavba školy a zahrady, kdy je kontakt s vedením obce minimálně jednou týdně.

 

 

            

Zpět