ZŠ Praha - Koloděje

3. zasedání ŠR

Zápis ze 3. jednání Śkolské rady ZŠ a MŠ Koloděje

29. června 2016

 

Přítomni: pí. Miklová, p. Trojan, p. Fíla, přizván byl p. Dolanský

 

 

1.Personální situace v mateřské škole

Školská rada pozvala pana ředitele, aby seznámil ŠR s personální situací v MŠ po odchodu pí. Petrákové.

 • v pátek 24. 6. po 15. hodině podala paní zástupkyně výpověď dohodou, protože uspěla v konkurzu na ředitelku mateřské školy, na veřejnosti prezentuje svůj odchod „místními důvody“.
 • sháníme kvalifikovanou učitelku do MŠ, s nástupem od 1. 9. 2016
 • p. řed. jmenuje od 1. 9. svojí zástupkyní pí. uč. Bc. Terezu Chalupskou
 • pí. Petráková byla požádána o zpracování výroční zprávy za MŠ 2015-16, dokončení závěrečné zprávy projektu Kolodějova zahrada života a o zaškolení nové paní zástupkyně

 

2.Odvolání p. Fíly ze ŠR

Dle sdělení paní starostky bude pan Fíla odvolán ze ŠR a nahrazen panem Bc. Vladimírem Mužíkem. Důvodem odvolání je, že ve ŠR musí být zástupce zřizovatele, což v osobě pana Fíly již neplatí. Až k odvolání dojde, předpokládáme v září, svolá ředitel školy jednání školské rady, kde si rada zvolí svého nového předsedu. Pan ředitel poděkoval panu Fílovi za dlouholetou korektní a věcnou spolupráci.

 

3.Seznámení ŠR s výsledky evaluačního dotazníku od rodičů

 

4.Péče o zahradu

Zajišťujeme ji svými silami. Problémy jsou spíše technického rázu. Dnes odvezl pan školník sekačku do servisu, protože „netáhla“. Minimálně tři týdny jsme bez ní. V době jednání rady nebyl znám výsledek, zda firma zapůjčí náhradní stroj. ÚMČ se zavázal dvakrát ročně provést celkovou zahradní úpravu areálu. Zřizovatel zakoupil sekací traktůrek, kterým budou velké plochy zahrady sekány. Okolí cestiček a menší plochy dosekají školníci MŠ a ZŠ. Škola bude muset zakoupit ještě strunovou sekačku. Zalévání zahrady – je vypracován plán zalévání po celé prázdniny. Problémem je malý tlak čerpadla, takže zalévání je časově náročné.

 

5.Zhodnocení školního roku

Písemné zhodnocení bude radě předloženo formou výroční zprávy v září. Ředitel školy hodnotí tento školní rok jako jeden z nejúspěšnějších za jeho karieru v Kolodějích. Namátkou pár příkladů:

 • dokončeno zateplení školní budovy
 • dokončila se zahrada
 • povedl se grant na osvětlení tříd
 • škola je úspěšná v projektu Skutečně zdravá škola
 • vyšly granty na vzdělávání pedagogického sboru
 • vynikající 100% kvalifikovaný pedagogický sbor
 • dvě kvalifikované pedagožky na výuku anglického jazyka
 • úspěchy na osmiletých gymnáziích a testech Kalibro
 • zpracována interní SWOT analýza školy
 • navázání korektní a funkční spolupráce se zřizovatelem
  • oprava tělocvičny
  • rozšíření školní kuchyně
  • oprava sklepních prostor
  • vymalování celé školy
  • společné plány do budoucna
  • spolupráce na „obecních“ akcích – Kolem okolo Koloděj, Oslavy Koloděj

 

Zapsala: Mgr. Alena Miklová

Ověřovatelé zápisu: Z. Trojan, J. Fíla

 

 

Zpět