ZŠ Praha - Koloděje

1. zasedání školské rady - 12. září 2016

1. zasedání školské rady ve školním roce 2016-2017

12. září 2016

Přítomni: pí. Miklová, p. Trojan, p. Mužík, p. Dolanský

1. Poděkování odvolanému členu ŠR za zřizovatele panu Jiřímu Fílovi. Přivítán byl nově delegovaný člen pan Vladimír Mužík

2. Školská rada byla seznámena s § 167 a §168 Školského zákona.

3. ŠR si schválila svůj jednací řád, který jednomyslně odsouhlasila.

            Pro: 3              Proti: 0            Zdržel se: 0

4. ŠR byla ubezpečena, že existoval a stále existuje volební řád, dle kterého byla před dvěma lety zvolena stávající rada.

5. Proběhla volba předsedy ŠR, ze dvou návrhů nakonec hlasováním vyhrála a byla zvolena Mgr. Alena Miklová

            Pro: 2              Proti: 0            Zdržel se: 1

6. V souladu s § 168, odst. 1, písmeno a) se ŠR vyjádřila k úpravě školního vzdělávacího programu, kde došlo ke změnám vynuceným tzv. inkluzí. Došlo i k úpravě hodinové dotace v učebním plánu.

            Ú: zveřejnit na webu školy    Z: DOL           T: do týdne od projednání

7. V souladu s § 168, odst. 1, písmeno b) ŠR schválila předloženou výroční zprávu školy

            Pro: 3              Proti: 0            Zdržel se: 0

            Ú: zveřejnit na webu školy    Z: DOL           T: do týdne od schválení

8. ŠR projednala i další písmena c – f) tohoto paragrafu a konstatuje, že díky tomu, že nedošlo k žádným změnám ve školním řádu a pravidlech pro hodnocení a koncepce školy byla odsouhlasena před dvěma lety, není potřeba nic projednávat. Na škole v tomto roce neproběhla žádná inspekční kontrola ČŠI.

9. Kolodějova zahrada života – závěrečnou zprávu zpracoval ředitel školy, v současné době dopracovává připomínky ze strany Nadace Proměny. Zpráva musí být hotova a odevzdána Nadaci do konce měsíce září 2016.

ŠR prezentovala názory rodičů, že na zahradě je nedostatek herních prvků. Škola (včetně MŠ) různými formami zjistí názory dětí i rodičovské veřejnost a výstup bude k dispozici zřizovateli a především paní architektce, se kterou budou případné změny konzultovány, aby se daly realizovat.

Zapsala: Miklová  Kontrola: Dolanský

Zpět