ZŠ Praha - Koloděje

2. zasedání školské rady - 30. ledna 2017

2. zasedání školské rady ve školním roce 2016/2017

30. ledna 2017

 

Přítomni: pí. Miklová, p. Mužík, p. Trojan a p. Dolanský¨

 

 1. Změna školního řádu – paní předsedkyně ŠR vysvětlila důvody, proč pedagogická rada zařadila nově do školského řádu odstavec 8.1.5, se stupnicí kázeňských opatření při pozdních příchodech a opakovaném zapomínání. Školská rada o změně hlasovala.

PRO: 3,  ZDRŽEL SE: 0,  PROTI: 0

 

 1. Zápis do MŠ – ZÁPIS DO MŠ PROBĚHNE 2. KVĚTNA 2017 OD 12,30 - 17,00 HODIN. Ředitel školy seznámil s kritérii pro přijímání dětí, která akceptují změny dané novým školským zákonem. V rámci MAP Prahy 21 došlo i k sjednocení kritérií v rámci celého regiónu. Kritéria budou zveřejněna na školním i školkovém webu.

 

 1. Zápis do 1. třídy ZŠ - ZÁPIS DO 1. TŘÍDY - PROBĚHNE 3. DUBNA 2017 - mezi 14 - 17.30 hodinou v budově ZŠ. Přijímat budeme 24 dětí. Ředitel školy seznámil se stanovenými kritérii, vysvětlil stávající počty předškoláků v MŠ, případné odklady a současnou neznalost počtu dětí, které nechodí do naší MŠ a jsou v předškolním věku, tyto stavy dodá, v souladu se školským zákonem, zřizovatel. Může dojít k překročení kapacitních možností třídy, které by bylo řešeno losováním, což je jediný způsob, který doporučuje paní ombudsmanka i MŠMT.

 

 1. Skutečně zdravá škola – škola obdržela bronzovou medaili. Cílem školy je stát se první pražskou základní školou, která získá stříbrnou medaili. V současné době spolupracuje vedení Skutečně zdravé školy – pí. Kallmünzerová s vedením naší obce na slavnostním předání medaile a poděkování v areálu našeho místního úřadu.

 

 1. Bezpečné cesty do školy – projekt, do kterého byla naše škola, jako jedna ze tří pražských, vybrána v roce 2016, měl být ukončen předáním vypracované dopravní studie ke konci roku 2016. Vzhledem k tomu, že návrh nebyl pro realizační tým akceptovatelný (kruhový objezd před kostelem), byla smlouva s projektantem Ing. Petrem Novotným prodloužena do konce ledna 2017. V pondělí 6. února proběhne jednání realizačního týmu nad novým projektem, se kterým byla ŠR seznámena.

 

 1. MAP (Místní akční plán)

Téměř každý týden probíhají schůzky komisí či řídícího výboru MAP Prahy 21. Za naši městskou část se jednání zúčastňují: za ZŠ – ředitel školy, za MŠ – zástupkyně ředitele školy, v investiční komisy – pan místostarosta Mužík, za spolky – paní Vlčková.

Výstupem jsou vypracované projektové záměry, které bychom chtěli realizovat. Pokud tyto jsou definované, můžeme na ně čerpat evropské peníze.

 

 1. Různé
  1. Úprava krytů topení v tělocvičně – napevno nainstalované dřevěné kryty zamezují úklidu a hromadí se za nimi prach.
  2. Elektro v MŠ – škola zajišťuje pravidelné revize elektrorozvodů, z MŠ chybí veškerá dokumentace
  3. Vysoušení sklepů – všechny zapůjčené vysoušeče nonstop pracují. V místnosti u kotlů již je minimum vody, ostatní dvě místnosti jsou vlhčí. Při pondělní návštěvě ve škole proběhne kontrola stavu ze strany zřizovatele.
  4. Suplování v 1. třídě – připomínka z řad rodičů, prezentovaná p. Trojanem. Při dlouhodobé absenci pí. učitelky suplovaly nekvalifikovaně paní vychovatelky. Odpověď pana ředitele: při suplování je problém zajistit kvalifikované učitele, protože při krátkodobých absencích suplují pedagogové, kteří zrovna neučí. Protože je škola malá, jsou aprobovaní a kvalifikovaní učitelé vytíženi v jiných třídách. Proto využíváme pedagogů ze školní družiny, kteří pracovali dle příprav na hodinu zpracovaných kolegyní třídní. Protože absence byla dlouhodobá, zajistil ředitel školy paní učitelku Královou, která má dlouholetou praxi i na naší škole. Paní učitelka mohla učit pouze tři hodiny (poté odjížděla do svého zaměstnání na jiné škole) a čtvrté hodiny byly vykryty našimi pracovníky. Jinými slovy klíčové předměty byly učeny učitelem a čtvrté hodiny, kde jsou převážně výchovné předměty, byly učeny nekvalifikovaně.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Mgr. Alena Miklová

 

Kontrola zápisu: Bc. Vladimír Mužík

 

 

Zpět