ZŠ Praha - Koloděje

Řád školní družiny + vzdělávací program školní družiny

Řád a vzdělávací program školní družiny, včetně kriterií pro přijímání zájemců


 

      Toto nařízení vychází ze Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a Vyhlášky MŠMT č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání

 • Charakteristika školní družiny (ŠD)

  Školní družina je součástí ZŠ a MŠ Koloděje. Dělí se na tři oddělení s odpoledním provozem a jedním ranním oddělením. První dvě oddělení mají samostatné herny v části bývalé mateřské školy, třetí oddělení působí v podkroví ZŠ. Ranní oddělení pracuje v přízemním I. oddělení ŠD.

   

 • Cíle vzdělávání ve školní družině

  • Vzdělávání ve školní družině má doplňovat rodinnou výchovu a pomáhat zajistit dítěti dostatek podnětů k aktivnímu rozvoji a učení.

  • Dalším úkolem je rozvoj osobnosti dítěte, podpora jeho tělesného rozvoje, zdraví, jeho spokojenosti, napomáhat mu v chápání okolního světa a motivovat je k dalšímu poznávání a učení.

  • Seznamovat dítě s normami a hodnotami uznávanými touto společností a učit je tyto normy dodržovat.

  • Na základě každodenního styku s dítětem i jeho rodiči plní vzdělávání ve školní družině i úkol diagnostický, zejména ve vztahu k dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.

   

 • Činnost a organizace školní družiny

  • družina poskytuje zájmové vzdělávání žákům ZŠ a MŠ Koloděje po dobu 10 měsíců – po dobu trvání školního roku

  • družina vykonává činnost pouze ve dnech školního vyučování

  • družina organizuje zájmové vzdělávání pro přihlášené účastníky a umožňuje jim i odpočinkové činnosti a přípravu na vyučování.

   odinnou výchovu o školních prázdninách či stanoveném ředitelském volnu je družina v provozu jen pokud se přihlásí více nebo 5 zájemců. Za přihlášeného žáka je považováno dítě, které rodiče sami, písemně přihlásí u paní vychovatelek, minimálně pět pracovních dnů před zahájením prázdnin či ředitelského volna. Na pozdější přihlášky nebude brán zřetel. Po projednání se zřizovatelem může ředitel přerušit činnost družiny v době školních prázdnin.

  • účastníci pravidelné denní docházky do družiny se zařazují do oddělení, která se naplňují nejvýše do počtu 30 účastníků, dle vyhl. 74/2005 Sb. Prostorová kapacita naší ŠD však umožňuje přijmout pouze 25 účastníků do oddělení.

  • v oddělení lze integrovat účastníky se zdravotním postižením, v souladu s vyhl. 74/2005 Sb. Respektujeme individualitu každého žáka, vytvoříme mu přiměřené prostředí pro jeho všestranný rozvoj. Na podmínkách pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami spolupracujeme s třídními učiteli, rodiči, SPC či PPP, s přihlédnutím k handicapu. Při výběru činností v družině, při motivaci a hodnocení žáků bude brán ohled na integrované děti.

    

 • Personální zabezpečení

Provoz ŠD zajišťují vychovatelky – paní Jitka Lacinová, Gizela Pavlíčková a Renata Ševčíková, jež jsou přímo podřízeny řediteli školy.

 

 • Provozní doba  ŠD

  • ranní družina – 6.30 – 7.45 hodin

  • odpolední družina – 11.35 – 17.00 hodin

  • činnost probíhá v místnostech ŠD, spec. učebně, příp. na školním hřišti či v tělocvičně ZŠ, případně mimo areál školy, dle plánovaných akcí

  • provoz o prázdninách a ředitelském volnu viz. výše


 

 • Způsob přihlašování a odhlašování žáků

  • přihlásit dítě do ŠD lze pouze řádným vyplněním zápisního lístku, který děti dostanou

   1. září

  • přihlášku odevzdat následující pracovní den vychovatelkám ŠD

  • odhlásit dítě lze pouze písemným prohlášením rodičů

  • v případě opakování  závažných prohřešků dítěte proti školnímu řádu, ohrožování zdraví spolužáků, neplacení příspěvku na neinvestiční výdaje, informuje ředitel školy rodiče a při následném opakování může dítě vyloučit ze ŠD

    

 • Kritéria přijímání

ŠD je primárně určena žákům nejnižších ročníků, v případě volné kapacity lze doplnit žáky vyšších ročníků, ve vzestupném pořadí ročníků.

V případě převisu poptávky stanovuji tato kritéria pro přijetí:

Žáci 1. ročníku ZŠ .......................................... 15 bodů

Žáci 2. ročníku ZŠ .......................................... 10 bodů

Žáci 3. ročníku ZŠ ..........................................   5 bodů

Žáci 4. ročníku ZŠ ..........................................   3 body

Žáci 5. ročníku ZŠ ..........................................   2 body

Žáci matek (otců) samoživitelů ......................   7 bodů

Žáci, kteří mají v ZŠ Koloděje sourozence ....   2 body

V případě rovnosti bodů, bude přijato mladší dítě.

V případě prokázání nepravdivě uvedených údajů v tomto prohlášení, bude dítě ihned vyřazeno ze školní družiny a na jeho místo nastoupí první z řad náhradníků (dětí, které se z kapacitních důvodů nedostaly...)!!!


 

 • Podmínky úplaty

  • zájmové vzdělávání je poskytováno zpravidla za úplatu

  • úplata může být snížena nebo prominuta v souladu s Vyhl. MŠMT 74/2005 Sb., §11

  • v souladu s Vyhláškou MŠMT č. 74/2005 Sb. §11 + § 14 a tímto nařízení hradí rodiče příspěvek na částečnou úhradu  neinvestičních nákladů ve výši 400,- Kč

  • při kratším pobytu dítěte v odpoledních odděleních se platí poplatek v plné výši. V případě volné kapacity ranní školní družiny, lze dítě přihlásit pouze k ranní docházce za 100,- Kč

  • pitný režim dětí se zabezpečuje z vybíraných 100,- Kč

    

 • Docházka do ŠD

  • do ŠD smí docházet pouze žák s řádně vyplněným zápisním lístkem

  • činnosti ŠD se mohou účastnit i žáci, kteří nejsou přijati k pravidelné denní docházce, se souhlasem vychovatelky a s přihlédnutím ke kapacitním možnostem ŠD a zajištěnbezpečnosti dětí

  • o docházce dětí se vede evidence v přehledu výchovně-vzdělávací práce

  • do 12.00 hodin se děti nevyzvedávají – obědvají

  • zodpovědnost za dítě v ranním oddělení vzniká vychovatelce po ohlášení se dítěte v interním telefonním zvonku

  • zodpovědnost za dítě v odpoledních odděleních vzniká převzetím dítěte od vyučujícího před učebnou. Pokud ve výjimečných případech přivádí rodič dítě do školní družiny sám, osobně jej předá vychovatelkám. Teprve poté vzniká právní odpovědnost za toto svěřené dítě.

  • při vyzvedávání dítěte se rodiče ohlásí pomocí interního telefonu, čekají na dítě před budovou a dítě si osobně převezmou. V případě, že je ŠD na hřišti osobně kontaktují vychovatelku.

  • zodpovědnost za dítě končí převzetím rodiči, poté, co dítě opustí budovu školy.

  • pedagog nesmí pustit dítě na základě telefonického vzkazu od rodiče. Pouze písemná forma styku rodič – vychovatel.

  • do ŠD lze v mimořádném případě umístit i nepřihlášené žáky, např. při neplánovaném přerušení výuky, mimořádném suplování apod.

  • oddělení ŠD lze v mimořádných případech spojit – např. nemoc vychovatelky

  • v mimořádných situacích mohou vychovatelky ŠD suplovat za absentujícího vyučujícího

    

 • Činnost školní družiny

  • organizuje a poskytuje zájmové vzdělávání žákům školy

  • vychází z rámcového a školního vzdělávacího programu (RVP, ŠVP)

  • zaměřuje se na soužití dětí různých věkových skupin, kázeň, sebeobsluhu, dodržování a upevňování společenských pravidel, hygienických návyků a získání tak kompetencí vyplývajících z RVP a ŠVP

  • učí děti získávat návyky v rámci projektu SKUTEČNĚ ZDRAVÁ ŠKOLA

  • uči děti lásce k přírodě v rámci projektu KOLODĚJOVA ZAHRADA ŽIVOTA

  • umožňuje účastníkům odpočinkové činnosti a přípravu na vyučování

  • může vykonávat činnost i ve dnech pracovního volna

    

 • Postup při nevyzvednutí žáka do stanovené doby

  • v přehledu výchovně-vzdělávací práce musí být aktuální telefonní čísla na rodiče domů i do práce + mobilní telefony

  • vychovatelka kontaktuje rodiče prostřednictvím telefonu

  • vychovatelka informuje ředitele školy, společně zvolí optimální řešení

  • vychovatelka nesmí předat dítě nekompetentní osobě – např. sousedce apod – bez písemného souhlasu rodiče.

  • dítě zůstává po celou dobu ve ŠD, výjimkou je návštěva zájmových kroužků (vč. Piccollino, plavání), z nich se dítě vrací do ŠD

    

 • Zajištění bezpečnosti a ochrana zdraví žáků

 • Při pobytu ve ŠD, na vycházkách či jiných akcích nese plnou odpovědnost za bezpečnost dětí vychovatelka. Opakovaně pohovoří s dětmi o bezpečnosti při hrách a předcházení úrazům. O proškolení pořídí zápis do přehledu vých.-vzděl. práce.

 • Po ukončení ranního provozu ŠD vychovatelka předává žáky na vyučování do jednotlivých tříd.

 • Po ukončení vyučování předává žáky učitelka vychovatelce ŠD. Dítě odchází ze ŠD podle pokynů rodičů uvedených v zápisním lístku. Odchází-li dítě ze ŠD samo, přebírá rodič za dítě plnou odpovědnost. Pokud se žáci zdrží po vyučování z důvodu doučování nebo jiného důvodu, zodpovídá za jejich bezpečnost po čas oběda vyučující učitelka a osobně je předá vychovatelce ŠD.

 • Za přechod dětí na zájmové činnosti zodpovídá vychovatelka.

 • Při přecházení přes frekventované komunikace zajistí vychovatelka bezpečnost zastavením provozu, za použití stavěcího terče, děti využívají bezpečnostní vesty.

 • Pokud dojde k úrazu, je povinností vychovatelky poskytnout dítěti první pomoc, dítě ošetřit, obratem informovat rodiče. V horším případě ihned zavolat záchranku. Každý úraz pak zapsat do knihy úrazů a nahlásit řediteli školy.

 • vychovatelka umožní dětem převlečení se do sportovního oblečení na odpolední činnosti

 • vychovatelka musí být fyzicky přítomna u všech žáků – nelze nechat část dětí bez dozoru

 • při pobytu na školním hřišti musí vychovatelka zaujmout takové místo, aby viděla na celou plochu, kde se děti pohybují

 • při pobytu na školním hřišti vychovatelka ručí za to, že se děti pohybují pouze ve vytýčeném prostoru – hřbitovní zeď – drátěný plot– spojnice garáže a hřbitovní zdi – výstup ze ŠD.

 • vychovatelka zodpovídá za to, že děti budou využívat na školním hřišti herní prvky pouze v souladu s jejich určením. Je zakázáno lézt na střechu garáže.

 • v tělocvičně zodpovídá vychovatelka za to, že děti budou využívat pouze ty sportovní předměty, které určila a pouze k činnostem jí stanoveným

 • ve všech prostorech ručí vychovatelka za řádné chování se dětí ke svěřeným pomůckám

 • pedagog ručí za navrácení svěřených hraček, sportovních potřeb apod.

   

 •  Hygiena práce

  • práce žáků s počítači :

   • žáci pracují s počítači tak, aby činnost u počítače trvala maximálně 30 minut denně.

   • U počítače pracují žáci samostatně nebo ve skupince tří žáků nejvíce

  • činnost na hřišti a zahradě :

   • Za pěkného počasí je přednostně využíván pobyt venku před pobytem v místnosti ŠD. Pro činnost venku musí být žáci vhodně oblečeni vzhledem k počasí a prováděné činnosti. Žáci, kteří nemají k prováděné činnosti vhodné oblečení nebo vybavení se této činnosti neúčastní a jsou zaměstnáni jinou vhodnou činností na stejném místě.

  • akce mimo objekt ŠD a školy

   • O akcích mimo objekt ŠD jsou žáci a jejich rodiče informováni minimálně týden předem.

    Všechny akce začínají a končí v objektu ŠD. Odchod žáka z akce je možný pouze na

    základě předem dodané písemné žádosti zákonného zástupce žáka. Akce musí být zapsána v plánu práce.


 

 • Pitný režim

  • v odpoledních hodinách je pitný režim zajištěn školní kuchyní – čaj, šťáva nebo neslazený nápoj

  • šťáva či čaj ve ŠD – z poplatku od rodičů

  • rodiče mohou sami dát dětem lahvičky s nápojem

  • kohoutková voda


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 Tématický a časový plán práce

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

TÉMATICKÝ BLOK

MÍSTO, KDE ŽIJEME

TERMÍN

 • dílčí cíle

  • poznáváme svoji městskou část a nejbližší okolí a zjišťujeme a poznáváme organizaci života v rodině, v družině, ve třídě, ve škole, obci a společnosti

 • výchovně vzdělávací strategie

  • blok pro adaptační období dětí ve ŠD – seznamuje děti s organizací a činnosti školní družiny

  • snaha usnadnit dětem adaptaci ve školním prostředí a učit se v něm žít, vytváření pravidel

  • sledovat rozvoj společenských návyků ve styku s dětmi i dospělými,

  • vytvářet prosociální postoje ( tolerance, respekt, přizpůsobení se)

  • hry a aktivity na téma dopravy, bezpečné chování v dopravních situacích a při cestě do školy a ze školy domů

  • besedy na téma naše obec, naše země, naše kultura

  • vycházky do městské části, kolektivní výtvarné dílo motivované vycházkou

  • poznávání služeb v obci – úřad, knihovna, hasiči, obchod

  • místní tradice

  • hovory o tom, jak známe okolí své obce – tématické hry, malování, besedy, povídání, poslech, četba

  • dopravní výchova – didaktické hry s dopravními značkami, malování značek či prostředků, dopravní situace v městské části

    


 

září

dle měsíčních plánů práce


 


 


 

celoročně

 

TÉMATICKÝ BLOK

LIDÉ KOLEM NÁS

TERMÍN

 • dílčí cíle

  • osvojujeme si zásady vhodného chování, jednání mezi lidmi, základy společenského chování

  • učíme se významu a podstatě tolerance, empatie, vzájemné úcty a kamarádství

  • poznáváme,jak se lidé sdružují, seznamujeme se s našimi právy a povinnostmi

  •  

Zpět