ZŠ Praha - Koloděje

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

 

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY ZŠ A MŠ KOLODĚJE

 

Základní škola a mateřská škola Koloděje poskytuje prostřednictvím své školní jídelny:

a/ školní stravování dětem a žákům

b/ závodní stravování vlastním zaměstnancům organizace

Stravování je poskytováno na základě přihlášky, kterou žáci přinesou vyplněnou a podepsanou zákonným zástupcem druhý den školního roku. Pokud bude stravování ukončeno (např. stěhování), musí být školní jídelna zákonným zástupcem informována.

Rodič žáka, jehož zdravotní stav vyžaduje stravovat se s omezeními, musí se na základě písemného potvrzení od lékaře dohodnout  o způsobu stravování s vedoucí školní jídelny.

Ceny obědů jsou stanoveny podle Vyhlášky o školním stravování č. 107/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Počítá se věk, kterého strávník dosáhne ve školním roce, tj. od 1.9.-začátek šk.roku do 31.8.-konec šk.roku.

Strávníci 6 – 10 let            Kč 19,- na den, Kč 380,- na měsíc

Strávníci 11 – 14 let          Kč 21,- na den, Kč 420,- na měsíc

Výdej obědů je stanoven na dobu od 11.35 hodin do 12:45 hodin, v pátek do 12:15 hodin.

Odhlašování obědů:

a/ osobně u okénka ŠJ den předem

b/ telefonicky na č. 281 971 085 den předem, nejpozději tentýž den ráno do 7.15 hodin

c/ po internetu den předem do 20:00 hodin (přístupové kódy platí po celou dobu školní docházky, novým žákům budou vydány)

První den nepřítomnosti může být vydán oběd do přinesených nádob (v 11:15 hodin), ostatní dny si musíte podle vyhlášky odhlásit.

Placení: Stravné se vybírá během školního roku přednostně bezhotovostním platebním stykem na účet č. 7034-249338349/0800. První platba na září se vybere v hotovosti na základě písemných pokynů (čas, částka, variabilní symbol, datum převodu). Variabilní symbol, který žák obdrží na začátku školní docházky, zůstává stejný po celou dobu vzdělávání v ZŠ a MŠ Koloděje. Za včas a řádně odhlášenou stravu jsou přeplatky vráceny na účet uvedený v přihlášce na konci školního roku, event. i během školního roku podle dohody.

Ostatní ustanovení:

Strávníci dodržují provozní řád jídelny a řídí se pokyny vedoucí školní jídelny.

Strávníci jsou povinni se chovat při stravování ohleduplně a v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování.

Je zakázáno vynášet inventář školní jídelny (stolní nádobí, příbory apod.)

Jídelníčky jsou vyvěšeny na portále www.jidelna.cz, před budovou ZŠ ve vývěsní skříňce, v jídelně.

Vypracovala: Marta Volemanová - vedoucí školní jídelny

 

                                                                                                           Mgr. Zdeněk Dolanský

                                                                                                                  ředitel školy

 

 

Platné od: 23. listopadu 2018

 

 


Zpět