Informace Svolení Souhlas  v souvislosti s fotografiemi a videem

ZŠ a MŠ Koloděje informuje zákonné zástupce dítěte / žáka / žákyně, že běžně pořizuje ilustrativní fotografie / video ze školních akcí, ze kterých není možné určit totožnost dětí / žáků. Jedná se například o celkové fotografie a záběry ze třídy (tzv. momentky z akce), kde nejsou děti / žáci zobrazeny s podrobnějším portrétem. Případně se uvádí pouze křestní jméno (tj. nejde o zachycení podoby ve smyslu § 84 občanského zákoníku a nevyžaduje se tak svolení ani souhlas.)

Fotografie / video škola pořizuje a používá k účelu dokumentace a veřejné prezentace činnosti školy formou zveřejnění vhodnými prostředky – na nástěnkách, na výstavách, webových stránkách, ve zpravodaji města, školském zpravodaji, případně na vlastním profilu sociální sítě apod., a to po dobu docházky do školy. Omezený rozsah fotografie / videa může škola použít na základě zákona či oprávněného zájmu také pro vnitřní účely (evidenci a bezpečnost, dokumentaci akcí pro vykazování dotací aj.), zpravidla 5 let po ukončení docházky, nebo pro archivaci historie školy.

Zákonný zástupce (jméno, příjmení)        ………………………………………………………………………………………………………………………………….

za dítě / žáka / žákyni (jméno, příjmení, rok narození) ……………………………………………………………………………………………………….

□ uděluje svolení uvedené škole v případech, kdy je to z pohledu dítěte / žáka / žákyně vhodné, k pořízení a rozšiřování fotografie / videa, z kterých lze určit jeho / její totožnost, zejména uvedením jména a příjmení a / nebo podrobnějšího portrétu (tj. jde o zachycení podoby a její rozšiřování ve smyslu § 84 a 85 občanského zákoníku, vyžadující svolení; nejde však o zpracování osobních údajů). Zveřejnění bude probíhat k výše uvedenému účelu a výše uvedenými vhodnými prostředky,

včetně sociálních sítí (nesouhlasíte-li s touto formou, škrtněte sousloví „včetně sociálních sítí“).

□ uděluje souhlas uvedené škole v případech školou pořádaných a spolupořádaných akcí se zpracováním osobních údajů ve spojení s fotografiemi a videem. Tam, kde je to vhodné a pro dítě / žáka / žákyni pozitivní, k zachycené podobě připojujeme ke jménu a příjmení další údaje – například o třídě, věku, účasti na akci konkrétního data, úspěchů ve vzdělávání, vítězství v soutěžích (včetně sportovních) apod., případně použijeme podrobný portrét.

Zveřejnění bude probíhat k výše uvedenému účelu a výše uvedenými vhodnými prostředky,

včetně sociálních sítí (nesouhlasíte-li s touto formou, škrtněte sousloví „včetně sociálních sítí).

v ………………………… dne ……………2020Podpis zákonného zástupce ……………………………..

Další informace:

Neudělení či odvolání svolení či souhlasu nemá za následek jakékoliv znevýhodnění či poškození dítěte / žáka / žákyně a jeho práv ze strany školy.

Svolení i souhlas můžete kdykoliv odvolat, požadovat výmaz a opravu osobních údajů, a to e-mailem, telefonicky či dopisem předaným či zaslaným škole. Odvoláním svolení a souhlasu není dotčena zákonnost použití osobních údajů do doby tohoto odvolání.

Dítě / žák / žákyně i zákonný zástupce mají právo na přístup ke zpracovávaným osobním údajům a pořízení jejich kopie, na informace o způsobu jejich zpracování. Mohou požadovat omezení jejich zpracování, proti zpracování pro vnitřní účely mohou podat námitku, dále mohou podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Souhlas se zpracováním osobních údajů
Jako zákonný zástupce dítěte/žáka………………………………….….…., rok narození……………… dávám svůj souhlas ve smyslu čl. 4 bod 2 a 11 Obecného nařízení EU č. 2016/679, mateřské/základní škole jako správci osobních údajů

ZŠ A MŠ KOLODĚJE, LUPENICKÁ 20, PRAHA 9 19016

ke zpracování níže vybraných osobních údajů.

Osobní údajÚčelZaškrtněte v případě souhlasu
Jméno, příjmení, datum narození, bydliště, třídaPředávání osobních údajů pořadatelům soutěží a obdobných akcí (znalostní olympiády, sportovní, kulturní akce, zajištění organizace a uspořádání výletů, škol v přírodě apod.), pokud údaje předává sama škola (bez přihlášky od rodičů) 
Jméno, příjmení, e-mailová adresa zákonného zástupceZasílání informací o aktivitách školy, dění ve škole, pořádání kulturních, sportovních či společenských akcí pro veřejnost, nabídky návštěv specialistů apod. 
Jméno, příjmení, bankovní spojení zákonného zástupceAktivní využití bankovního spojení pro bezhotovostní zasílání přeplatků z pravidelných záloh na stravu či školné 

Souhlas uděluji na dobu školní docházky dítěte/žáka do školy.

Souhlas bude uložen po dobu dalších 3 let po ukončení docházky dítěte/žáka do školy z důvodu případných kontrol či sporů (podle § 629 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů)

V…………………………………………. dne…………………………………….

Jméno, příjmení (čitelně) a podpis zákonného zástupce …………………………………………………

Další informace:

Souhlas můžete kdykoliv odvolat, požadovat výmaz a opravu osobních údajů, a to e-mailem, telefonicky či dopisem předaným či zaslaným škole. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost použití osobních údajů do doby tohoto odvolání.

Zákonný zástupce má právo na přístup k údajům a pořízení kopie zpracovávaných osobních údajů, na informace o způsobu jejich zpracování. Může požadovat omezení zpracování, proti zpracování pro vnitřní účely (bod e) může podat námitku, dále může podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.