• provoz ŠD 6.30 – 17 hodin
 • platba na úhradu neinvestičních provozních nákladů je 400 Kč – měsíc. Zajistit lze i kratší pobyt (ranní) za 100 Kč – měsíc. Vybírá pí. hospodářka..
 • prosíme rodiče, aby si do 12.00 hodin nevyzvedávali děti, jsou na obědě! Stejně tak od 13 do 14 30 probíhá v jednotlivých odděleních řízená činnost, nebo můžeme být na vycházce.
 • dejte, prosím, svým dětem věci na převlečení (tepláky, apod.) pro odpolední činnost na hřišti.
 • zvonek pro 1.  oddělení družiny je u vchodu do ŠD (z boku budovy) a pro 2.a 3. oddělení u hlavního vchodu do školy, nemůžete-li se dozvonit, jsou děti na hřišti, případně v tělocvičně. Obejděte, prosím budovu.
 • v případě silné naplněnosti ŠD mají přednost žáci nejnižších ročníku.
 • rodiče jsou povinni vyzvedávat si dítě včas ze ŠD. V mimořádných případech opoždění – informovat telefonicky vychovatelky ŠD. 
 • v případě opakovaných pozdních vyzvednutí dítěte ze školní družiny může ředitel školy docházku dítěte zrušit – viz. školní řád.
 • pokud musí vaše dítě odejít z družiny dřív než je uvedeno na zápisním lístku, je nutná písemná omluvenka podepsaná rodiči.

Platba za školní družinu

 • Cena – 400,- Kč / měsíc
 • Platbu za školní družinu („školné“) se vybírá během školní roku bezhotovostně převodem na účet školy 19-249 338 349/0800.
 • Pokyny, jak zařídit převody (číslo účtu, variabilní symbol, datum převodu, částku) dostanete písemně na začátku školního roku.

Školní vzdělávací program družiny

Školní družina od 12. dubna

 1. třídní kolektivy se nesmí míchat, tzn. ranní školní družina zrušena
  1. družina je pouze pro žáky prezenční výuky, po třídních kolektivech
   1. lichý týden

1. třída – 16 dětí – PAV

2. A – 16 dětí – LAC

3. třída – 10 dětí – ŠŤOV

 1. sudý týden

                                      2. B  – 16 dětí                                        4. třída – dle zájmu    vychovatelky se budou v odd