HISTORIE ŠKOLY

Dne 13. října 1783 prosili němečtí obyvatelé Újezda „ježto jejich osada od školního stavení v Uhříněvsi příliš jest vzdálena, aby pro jejich školou povinné děti nějaký nepatrný školní domek s učitelem opatřen byl.“ Téhož roku byl za učitele přijat knížecí písař Jan Bečvářík. Školní obec kolodějskou tvořily Koloděje, Újezd, Blatov, Běchovice a Stupice.

Roku 1789 byla navržena stavba a oprava škol na panství uhříněveském. Učitel újezdský bydlel v Kolodějích ve vrchnostenském domku velmi starém a sešlém, ač by měl bydliti v Újezdě. Bylo by tedy potřebí v Kolodějích školu stavěti. Škola se však nestavěla a propůjčovaný vinařský domek č.p. 50 v Kolodějích sloužil jako vlastní školní budova.

Dne 3. listopadu 1812 „byla škola z Vinice přeložena ke kostelu do č.p. 3, řádně vysvěcena a mládež do ní slavně uvedena.“

Teprve roku 1831 byla nově postavena jednotřídní škola v č.p. 20, jako jednopatrová budova.

Tolik historický exkurz do nejhlubší minulosti naší školy.

Za tuto dobu se ve funkci řídícího učitele (ředitele) vystřídalo patnáct pedagogů. Nejdéle působil na zdejší škole Václav Čermák – téměř 44 let, dalším symbolem školy je paní Kateřina Metyšová, která řídila školu 28 let, v období 1959 – 1987. Na druhé místo se již dostal současný ředitel školy – Mgr. Zdeněk Dolanský, který zde působí od roku 1991.

Odkaz na naše „staré“ webové stránky: http://old.zs-kolodeje.cz

VZPOMÍNKY NA NAŠI ŠKOLU

Pamětnice paní učitelka Jaroslava Roubíčková nám poslala dojemný mail: „Moje babička, paní Marie Kotrbová, roz. Kolocová, učila před 2. světovou válkou (až do roku 1942, kdy zahynula v Mauthausenu) na vaší škole a dalších školách v okolí ( Čestlice, Dubeč) ruční práce – všude jezdila na kole. Našla jsem v maminčiných věcech nějaké fotografie z té doby ( 1930) a dovoluji si je přiložit.

SOUČASNOST

V posledních letech došlo k výrazným přestavbám budovy. Pozitivem je stabilní a plně kvalifikovaný pedagogický sbor. Děti využívat šest moderních učeben s nadstandardním vybavením, vlastní počítačovou učebnu, multifunkční učebnu a tělocvičnu. Škola má tři samostatná oddělení školní družiny a vlastní školní kuchyň s avantgardně konstruovanou jídelnou. 

  • v mateřské škole fungují tři oddělení pro 68 dětí.
  • Ve škole se učí průměrně 120 dětí. Máme šest kmenových tříd (jeden ročník je vždy paralelní). Mimo to máme velmi dobře vybavenou specializovanou počítačovou učebnu, vybavenou 22 notebooky, Activ Boardem a dataprojektorem. Celá škola je pokryta WI-FI signálem. Díky evropskému grantu vznikla multifunkční učebna, kde máme také Activ Board a 30 tabletů pro využití při výuce. Učebna je využívána i pro výuku angličtiny či pro pracovní výuku – jsou zde tři ponky, plné stavebních prvků pro zvýšení zručnosti našich dětí. Předmět informatika je i naší chloubou, protože ji učíme jako povinný předmět již od čtvrtého ročníku. Od roku 2021 jsme se zapojili mezi pilotní školy, které budou učit informatiku dle nového Rámcově vzdělávacího programu. Předmět vyučuje ředitel školy.
  • Díky vynikající spolupráci s naším zřizovatelem se v posledních letech podařilo školu výrazně omladit. Budova získala výraznou fasádu na novém zateplení, vyměněna byla všechna okna i dveře, okna mohou zakrýt venkovní žaluzie, zrekonstruována byla tělocvična, školní kuchyň. Pro děti jsme otevřeli třetí třídu v mateřské škole, přestavěný je i půdní prostor školy. Vznikla tam dvě oddělení školní družiny, sborovna, ředitelna a potřebné kabinety.
  • VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA ŠKOLY http://www.virtualni-skoly.cz/skola/219-zs-kolodeje
  • VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA MŠ http://www.virtualni-skoly.cz/skola/247-ms-kolodeje
  • PŘEDSTAVUJEME SE https://youtu.be/-zfI32x2F-w

Naši absolventi

Kolodějova zahrada života

Spolupracujeme i s Nadací Proměny Karla Komárka (www.nadace-promeny.cz), díky níž se podařilo zastaralou zahradu proměnit v Kolodějovu zahradu života. Zahrada zkrásněla díky kamenným prvkům, položeným starým kmenů dubů, červené betonové cestičce, vodnímu prvku, mlhovišti i třídním záhonům. Přírodně pojatou zahradu jsme doplnili, opět ve spolupráci s ÚMČ Koloděje, o herní prvky a vzniklo nové multifunkční hřiště. Naše zahrada má i svůj facebook, který vedla komunikační koordinátorka Ing. Darina Vlčková – www.facebook.com/kolodejova.zahrada.zivota. Zájemci o sponzorský dar na zvelebení zahrady mohou využít náš účet: 19-249 338 349 /0800.

Šablony III

Již čtyři roky jsme využívali Operační program Výzkum Věda Vzdělání v rámci tzv. Šablon I a Šablon II. Od září 2021 zahajujeme Šablony III č. 02_20_081 – pro hlavní město Praha. Díky nim proběhne sdílení zkušeností pedogogů naší mateřské školy s kolegyněmi z okolních školek, proběhnou projektové dny pro děti a odborně zaměřená tématická setkávání pro rodiče a již tradičně získáme novou IT techniku pro děti v rámci šablony využívající ICT ve vzdělání. Ani základní škola nezůstane pozadu, také budeme zapojovat IT techniku do výuky, také proběhnou projektové dny a již tradiční klub zábavné logiky. Novinkou bude i doučovací kroužek. Na tyto nové aktivity jsme získali dotaci ve výši těsně převyšující půl miliónu korun.